ВАС

Върховният административен съд образува четири нови тълкувателни дела

Върховният административен съд образува четири нови тълкувателни дела. Две от тях са по искания на омбудсмана на Република България и на министъра на правосъдието и две от тях – по искане на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Тълкувателното дело по искане на омбудсмана е за тълкуване на въпросите: „Дължи ли се държавна такса по чл. 227а или по чл. 235а от АПК в производствата по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр), в частност разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от ЗЗДискр? Прилага ли се за касационните производства по глава дванадесета и тринадесета от АПК по повод обжалване на актове на Комисията за защита от дискриминация по реда на чл. 68 от ЗЗДискр.?“.

Тълкувателното дело, образувано по искане на министъра на правосъдието е за тълкуване на въпроса: „Подлежат ли на публикуване и каква част от тях съдебните актове по дела, по които е приложена класифицирана информация?“.

Двете тълкувателни дела, образувани по искане на председателя на ВАС са за тълкуване на следните въпроси:

– „При установяване на данъчни и осигурителни задължения на работодатели в ревизионно производство по ДОПК, разполагат ли органите по приходите с правомощия инцидентно да обявяват (констатират) съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, когато работна сила се предоставя в нарушение на чл.1, ал.2 от КТ, или такава компетентност имат само и единствено контролните органи на Инспекцията по труда, по реда на чл.405а от КТ?“

– По каква процедура се развива административното производство пред Държавната комисия по сигурността на информацията по обжалване на индивидуални административни актове за отказ, прекратяване или отнемане на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация и по-конкретно по реда на глава V, раздел I АПК „Индивидуални административни актове”, или по реда на чл.62-67 от специалния ЗЗКИ?“