Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Санкционираха „Милки Груп Био“ ЕАД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Милки Груп Био“ ЕАД в размер на 1 694 560 лв. по чл. 29 от ЗЗК (нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция).

Подателят на искането – „Ростар БГ“ ООД и „Милки Груп Био“ ЕАД са дистрибутори на немско краве масло с марка за качество „Deutche Markenbutter“ на територията на страната. С Решение КЗК установи, че от страна на „Милки Груп Био“ ЕАД са извършени действия в противоречие с добросъвестната търговска практика, в резултат на които се уврежда и създава възможност за увреждане на конкурентите във връзка с опаковане и разпространяване през 2021 г. на продукт краве масло „Deutche Markenbutter“, Mildgesauerte Butter, (Немско масло, 85%) от 250 гр.

Дружеството е дистрибутор на краве масло „Deutche Markenbutter“, Mildgesauerte Butter на немски производител като обичайно закупува продукта, пакетиран в процесната опаковка с обозначението „Deutche Markenbutter“, Mildgesauerte Butter.  В хода на проучването се установи, че през 2021 г. дружеството закупува краве масло на блок, като самостоятелно го опакова с опаковки, които имат обичайния изглед и обозначаване на продукта като „Deutche Markenbutter“, Mildgesauerte Butter, от 250 гр. (Дойче Маркенбутер, леко подкиселено), но в действителност опакованото масло е  различно от вида   Mildgesauerte Butter (Дойче Маркенбутер, леко подкиселено).

По отношение на краве масло „Deutche Markenbutter“ и в частност на „Deutche Markenbutter“, леко подкиселено, са въведени специални изисквания и ограничения, които се отнасят до производството, вида на влаганите продукти, опаковането, етикетирането и т.н. с цел постигане и гарантиране запазването на определени свойства и качествените характеристики на този продукт със специфичен микробиологичен и химичен състав и вкусови характеристики. Поради това всяка промяна по отношение на определени изисквания не би следвало да е самоволна, особено от дистрибутор, независимо че е местен производител за България. Същевременно цената, на която дружеството е закупило вложеното масло, е по-ниска в сравнение с цената на продукта, когато се доставя в опаковки от 250 гр. „Милки Груп Био“ ЕАД самостоятелно изработва и опаковките, в които разпространява продукта и на които е обозначен като дистрибутор (което обичайно е услуга, която се заплаща на производителя).

Комисията приема, че описаното поведение на „Милки Груп Био“ ЕАД пряко уврежда, респективно създава възможности за увреждане на интересите на подателя на искането „Ростар БГ“ ООД и други конкуренти. Опаковайки самостоятелно с означение краве масло „Deutche Markenbutter“, леко подкиселено, в собственото си предприятие, различен продукт, който е по-евтин и в опаковка, за която не заплаща на производителя, „Милки Груп Био“ ЕАД придобива нелоялно конкурентно предимство пред прекия си конкурент – „Ростар БГ“ ООД, както и пред останалите конкуренти (които спазват посочените нормативните изисквания и обичайните търговски практики).

Ответното дружество спестява в дейността си разходи, които са присъщи за добросъвестния конкурент, и в този смисъл поддържа пазарната си позиция по нелоялен начин в ущърб на конкурентите, получава икономическа изгода и съответно конкурентно предимство, като улеснява собствената си търговска дейност по дистрибуция на процесното масло по неправомерен начин.