кзк

КЗК предяви твърдения за злоупотреба с господстващо положение на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД

С Определение, постановено по преписка, КЗК предяви на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, твърдение за извършено нарушение по чл. 21, т. 2 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, насочена към ограничаване на търговията и техническото развитие на пазара на дялово разпределение в гр. Варна, извършвана чрез насърчаването на разпределение на топлинна енергия за отопление без технически средства за нейното измерване, както и чрез едностранна подмяна на водомери на клиенти, обслужвани от други топлинни счетоводители, възпрепятствайки тяхната дейност, което засяга пряко или косвено интересите на потребителите.

Производството пред КЗК е образувано по искане на топлинния счетоводител „Холидей и Райзен“ ЕООД, Варна.

На база на събраните в производството доказателства, Комисията установи, че ответното дружество се явява единствен участник и предприятие с господстващо положение на пазара на пренос и доставка на топлинна енергия, предназначена за потребители в сгради-етажна собственост на територията на гр. Варна. Този пазар от своя страна оказва пряко влияние на вертикално свързания пазар на дялово разпределение на топлоенергия в сгради-етажна собственост, където Веолия е конкурент на „Холидей и Райзен“ ЕООД.

Анализираното поведение на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД се осъществява чрез прилагане на цялостна стратегия по ограничаване на пазара на дялово разпределение в гр. Варна в периода 2015 – 2020 г., водеща до отлив на потребители и последващо свиване на дейността на опериращите на пазара топлинни счетоводители.

В срок от 50 дни адресатът на определението и подателят на искането имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения.

Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.