всс

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Валентина Киркова-Генжова – съдия в Окръжен съд – Габрово, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Веселина Топалова – председател на Окръжен съд – Габрово, която се мотивира с дългогодишния – над 28 години, стаж на Валентина Генжова като съдия в Окръжен съд – Габрово, и нейната стриктна, задълбочена и отговорна професионална дейност. Акцентира се на спечеленото уважение сред колегите и на приноса на магистрата за утвърждаване на авторитета на съдебната институция.

Колегията освободи поради пенсиониране съдия Киркова-Генжова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Габрово.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Светлана Цанкова – съдия в Окръжен съд – Варна, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградите са предложени от Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна. Той се аргументира с дългогодишния – над 40 години, юридически стаж на съдия Цанкова, от които над 20 години в съдебната система, както и професионалната компетентност и квалификация, с които работи за утвърждаване авторитета на правораздавателната система.

Колегията освободи Светлана Цанкова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Върбан Сучков – съдия в Софийския районен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Алексей Трифонов – административен ръководител на Софийски градски съд, който посочва над 30-годишния юридически стаж на съдия Сучков, отличната му професионална дейност, изградения авторитет сред колектива и умение за работа в екип.

Колегията освободи Върбан Сучков от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд.