кзк

КЗК установи злоупотреба с господстващо положение от страна на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян

С Решение постановено по преписка на КЗК бе установено, че Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, е извършило злоупотреба с господстващо положение, посредством необоснован отказ да се предостави услуга на  „Медицински център „СМОЛЯНИ“ – Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ“ ООД (МЦ „СМОЛЯНИ – АСИМП“ ООД), за да възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

Производството пред КЗК е образувано по искане на засегнатото конкурентно лечебно заведение във връзка с отказа на ответната страна да сключи договор за предоставяне на медицински услуги по образна диагностика. На база събраните в производството доказателства, Комисията установи, че ответното дружество се явява единствен участник на пазара на предоставяне на услуги по „достъп до апаратура, съоръжения и специалисти за извършване на рентгенова скопия и графия“ на други лечебни заведения на територията на Смолян.

Тези услуги се явяват абсолютни предпоставки за извършване на дейност от подателя на искането на вертикално свързания пазар на извършване на здравни услуги по клинични пътеки и амбулаторни процедури  по договор с НЗОК. Анализираното поведение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД води до изключването на потенциален конкурент от засегнатия пазар. По този начин то засяга интересите на потребителите, тъй като ограничава възможностите им за достъп до медицински услуги, което би могло да има опасни последици за здравето.

С решението Комисията задължи ответната страна да изготви и предложи проект на договор за предоставяне на услуги при справедливи условия и срещу пазарно определена цена, след което в указания срок да уведоми Комисията за изпълнението на задължението. Наложената поведенческа мярка подлежи на незабавно изпълнение.

Решението на Комисията може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд – София област.