Съдия Мирослава Тодорова се оглежда за нова работа.

Петчленка на ВАС отмени като незаконосъобразно наложеното от ВСС дисциплинарно наказание на съдия Мирослава Тодорова

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени решението по административно дело №10631 от 2020 г. и вместо него постанови отмяна на дисциплинарното наказание „забележка“ на съдия Мирослава Тодорова. Това беше наложено с решение по т.3 от протокол № 30 от 1.09.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 308, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт.

Върховните магистрати приемат, че обжалваното решение, след извършена проверка по реда на чл. 218, ал.1 и ал.2 от АПК, и във връзка с решение от 19.10.2021 г. по дело „Мирослава Тодорова срещу България“ на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), се явява незаконосъобразно.

Решението на ЕСПЧ съставлява ново обстоятелство по смисъла на чл. 142, ал. 2 Административнопроцесуалния кодекс, безспорно относимо към преценката за законосъобразност на оспореното по съдебен ред решение на Съдийската колегия на ВСС за налагане на наказание. Това решение на ЕСПЧ установява нови факти от съществено правно значение, които подлежат на преценка към момента на приключване на устните състезания в настоящето касационно производство.

Задължителната сила на решението на ЕСПЧ за националния съд произтича от чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България във връзка с чл.46 от КЗПЧ, която Конвенция е ратифицирана от страната ни през 1992 г. и по силата на тази ратификация е призната и юрисдикцията на ЕСПЧ.

Съгласно член 46, т.1 от КЗПЧ, Република България, като „високодоговаряща страна“ чрез съответните органи на власт и съдилищата, има международноправно задължение да изпълнява окончателните решения на ЕСПЧ, установяващи нарушения на Конвенцията, като съдейства или пряко отстранява установените нарушения с приложими и допустими мерки. Тези мерки са възложени под различна форма на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с редица решения, резолюции и други документи на Комитета на министрите и Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа и целят успешното изпълнение на решенията и предотвратяване на бъдещи нарушения на Конвенцията.

С решението на ЕСПЧ по дело „Мирослава Тодорова срещу България“ се приема, че предходните две дисциплинарни наказания на съдия Тодорова са й наложени заради критиката ѝ към ВСС и изпълнителната власт, като преобладаващата цел /паралелна на законосъобразната цел/ е била тя да бъде наказана и сплашена заради позициите си, а не да се гарантира спазването на сроковете по делата /§ 191-§210/.

Нещо повече, в §211 се визира, че реализирания стремеж да се използват дисциплинарните производства като отмъщение за изразените от жалбоподателката позици е особено тревожен“. Този извод и други такива, изразени по-долу, както и в §212, са дали основание за класифициране във второ ниво по важност на това решение на ЕСПЧ. В тази връзка е и постановеното в §176, в който се визира, че Съдът не пренебрегва факта, че тези наказания са имали като формално основание сериозни професионални пропуски на жалбоподателката, които са отделно от публично изразяваните от нея позиции и чието действително съществуване не може да бъде оспорено, но Съдът приема, че наложените й дисциплинарни наказания са имали един „възпиращ и обезкуражаващ ефект“ както върху жалбоподателката, така и върху другите магистрати за изразяване на мнения и то по въпроси от обществена значимост, свързани с независимостта на съдебната власт.

Обсъжданото решение на ЕСПЧ подлага на съмнение и дискредитира наложените две предходни наказания на съдия Тодорова и то по начин, задължаващ Държавата да признае този факт. В тази връзка приетата от ВСС и първоинстанционният съд в обжалваното решение „системност“ по чл. 307, ал.3, т.1 ЗСВ е не само разколебана, а и несъществуваща, т.е. налице е несъответност на правното основание, визирано в обжалвания административен акт с установената фактическа обстановка пред ЕСПЧ, относима и изцяло приложима в настоящето касационно производство с оглед заложеното в §201 от решението.

Следователно, обжалваното решение на тричленният състав на ВАС, с което е отхвърлена жалбата на Тодорова срещу решение по т.3 от протокол № 30 / 01.09.2020 г. на СК на ВСС се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено и по реда на чл. 222, ал.1 АПК – постановено друго по същество, с което се отмени решението за СК на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия Мирослава Тодорова.