Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК установи злоупотреба с господстващо положение от страна на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД

КЗК установи, че УМБАЛ "Д-р Георги Странски” ЕАД е извършило злоупотреба с господстващо положение, посредством отказ за сключване на договор за предоставяне на услуги от нуклеарно-медицинска лаборатория, което препятства участието на лечебни заведения на пазарите за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (КП № 36) и за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (КП № 37).

Производството пред КЗК е образувано по искане на засегнато конкурентно лечебно заведение във връзка с отказа на ответната страна да сключи договор за предоставяне на услуги от нуклеарно-медицинска лаборатория. На база  събраните в производството доказателства, Комисията установи, че ответното дружество се явява единствен участник на пазара на предоставяне на достъп на лечебни заведения до медицински услуги от нуклеарно-медицинска лаборатория на територията на област Плевен.

Тези услуги се явяват абсолютна предпоставка за извършване на дейност от подателя на искането на вертикално свързаните пазари за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (КП № 36) и за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (КП № 37) по клинични пътеки по договор с НЗОК.

Анализираното поведение на УМБАЛ "Д-р Георги Странски” ЕАД води до изключването на конкуренти от засегнатия пазар. По този начин то води до сериозно засягане на интересите на потребителите, за които съществува опасност да не получат адекватно лечение и грижи до степен да бъде подложен на риск техният живот.

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗК решението на Комисията може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд – София област от страната и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица – от публикуването му в електронния регистър на Комисията.