Съдия Галина Захарова

Приеха доклад за нравствените качества на Галина Захарова – зам.-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия

Комисията по професионална етика (КПЕ) към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие доклад относно притежаваните нравствени качества от Галина Захарова – заместник на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия. Според обобщения извод, съдия Захарова спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избрана на длъжността „председател“ на Върховния касационен съд. Тя отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 170, ал. 5 от ЗСВ, притежава необходимата специфичната подготовка и мотивацията за заемане на длъжността. Посочено е, че не са налице предпоставки за основателно съмнение да е накърнила с действията си общественото доверие в независимостта на съдебната власт, както и че липсват данни, поставящи под съмнение нейните нравствени качества, квалификация и опит.

Докладът е изготвен, на основание чл. 173, ал. 9 от ЗСВ, във вр. с т. 5.2 и 5.3. от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, въз основа на анализ и преценка на становището на Комисията по професионална етика към Върховния касационен съд, данните от кадровото дело на кандидата, писма от отдел 06 „Административен” на ВКП, отдел 05 „Специализиран“ при СГП, Специализирана прокуратура, Инспектората към ВСС, извършени проверки в деловодната система на ВСС, предложението по чл. 173, ал. 2, пр. трето от ЗСВ и мотивите към него, представената концепция от кандидата.

Съдия Захарова участва чрез видеоконферентна връзка от работното си място в заседанието на Комисията по професионална етика, което се излъчи онлайн в реално време чрез интернет сайта на ВСС. Тя заяви, че няма бележки и коментари по доклада.

Към настоящия момент не са постъпили във ВСС становища по кандидатурата за председател на ВКС, а получените въпроси от съдия в Софийския апелативен съд са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Приетите от Комисията по професионална етика доклад относно притежаваните нравствени качества и от Комисията по атестирането и конкурсите доклад относно професионалните качества на съдия Захарова, ще бъдат внесени в заседание на Съдийската колегия на ВСС на 14 декември тази година.