спецсъд и спецпрокуратура

Спецпрокуратурата е домакин на Секретариата на Постоянната конференция на прокурорите срещу организираната престъпност

Българската Специализирана прокуратура е новият домакин на Секретариата на Постоянната конференция на прокурорите, работещи по дела за организирана престъпност. Решението е взето на 6 декември 2021 г. на Седмата среща на мрежата, организирана с подкрепата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). България поема ролята от Прокуратурата срещу организирана престъпност на Сърбия. Това се посочва в публикация на интернет страницата на ОССЕ.

През последните пет години тази платформа допринесе за засилването на регионалното сътрудничество и неформалния обмен на информация в борбата срещу организираната престъпност и корупцията.  Мрежата продължи да функционира, въпреки предизвикателствата на пандемията от COVID-19, и осигури непрекъснатост на дейността си, използвайки адаптиран онлайн формат. Мрежата се разширява през годините и в момента включва прокуратури от дванадесет държави (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия и Словения), а по-нататъшното разширяване остава приоритет в дневния ред.

Дениз Мацолани, изпълняващ длъжността ръководител на Отдела за стратегически полицейски въпроси на ОССЕ, и Ирис Пилика, програмен служител- „Икономическо сътрудничество и управление“, са препотвърдили продължаващата подкрепа на ОССЕ за мрежата и нейната мисия за подобряване на неформалното трансгранично сътрудничество по наказателноправни въпроси. Създаването на мрежата се основава на разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

ОССЕ подкрепя Постоянната конференция на прокурорите, работещи по дела за организирана престъпност, в рамките на регионалния проект „Засилване на борбата срещу транснационалната организирана престъпност в Югоизточна Европа чрез подобрено регионално сътрудничество при запор на активи, конфискация, управление и повторна употреба на активи“, реализиран съвместно от Отдела за транснационални заплахи и Службата на координатора на икономическите и екологичните дейности на ОССЕ.

Проектът е с финансова подкрепа на САЩ, Италия, Германия и Обединеното кралство.