вкс

ВКС насрочи две дела срещу решения за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

С разпореждане на председателите на двете върховни съдилища по описа на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано дело, което ще бъде разгледано от смесен петчленен състав, определен по реда на Закона за съдебната власт – трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС.

Делото е образувано по жалба, подадена по пощата и постъпила във Висшия съдебен съвет на 26 октомври 2021 г., от кандидатите за изборни членове на ВСС Марина Михайлова – съдия във ВАС, и Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, срещу решение на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което изборът е обявен за нередовен.

Членовете на смесения петчленен състав за разглеждане на делото, избрани чрез системата за случайно разпределение на делата, са съдиите Емануела Балевска (ВКС) – председател, Свилена Проданова (ВАС), Спас Иванчев (ВКС), Христо Койчев (ВАС) и Мария Христова (ВКС).

По същия ред е образувано и второ дело – по жалба, постъпила във ВСС от кандидата за изборен член на ВСС Марина Михайлова срещу решение на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. С атакувания акт е оставено без уважение искането на съдиите Марина Михайлова и Деян Денев за допълване на решението на Избирателната комисия със следния диспозитив: „Предлага на председателите на ВКС и ВАС да насрочат повторно гласуване съгласно чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ, което да се проведе по реда на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ и да обнародват решението в „Държавен вестник“.

Тъй като в случая са приложими нормите на Раздел ІV от Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във ВКС, делото е разпределено на петчленния състав, определен по делото за разглеждане на по-рано подадената жалба от Марина Михайлова и Деян Денев.

Заседанията по двете дела са насрочени за 14.12.2021 г. от 13.30 ч. в зала № 23 в Съдебната палата.