всс

ВСС поощри съдия Десислава Николова от Добрич

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Десислава Николова – съдия в Окръжен съд – Добрич, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Наградата е предложена от Вероника Имова, Олга Керелска, Атанаска Дишева и Даниела Марчева – членове на Съдийската колегия на ВСС. Те се мотивират с дългогодишния юридически стаж на съдия Николова – 28 години в органите на съдебната власт, с нейната правораздавателна дейност като граждански съдия с натовареност над средната, както и с участието ѝ в съставите на помощни атестационни комисии, в комисии за проверка дейността на районните съдилища и други.

През двете години като член на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, тя е показала отговорност, упоритост, експедитивност, висока компетентност и професионализъм. В последната година съдия Николова участва в работата на КАК без откъсване от работата с 50% намалена натовареност.

С решения на КАК тя е определена като специалист – гражданска материя за участие в работна група за съставяне и актуализиране на конспектите за провеждане на изпитите по предстоящите за обявяване конкурси в органите на съдебната власт, както и в работна група за актуализиране на Наредбата за конкурсите на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.