всс

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражението на Зорница Димитрова-Банкова – съдия в Районен съд – Плевен, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за извънредно атестиране. На основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт, е проведено извънредно атестиране на магистрата и приета комплексна оценка „много добра“ – 97 точки.

С решение на Колегията е проведено периодично атестиране на Христо Крачунов, Мария Иванова-Ангелова и Гергана Недева – съдии в Софийския районен съд, на Петър Вунов – съдия в Районен съд – Хасково, и на Красимир Мазгалов – съдия в Софийски градски съд, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

На основание Закона за съдебната власт, Колегията проведе атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Велина Дублекова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, на Тодор Тодоров – съдия в Апелативен съд – София, на Боян Косев – съдия в Районен съд – Габрово, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“. На основание ЗСВ атестираните придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Анна Димова-Йорданова – съдия в Районен съд – Велико Търново, и Десислава Петрова – съдия в Районен съд – Чепеларе, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в АС“, а Петър Стоицев – съдия в Софийски градски съд, е повишен на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, освободи Ростислава Георгиева от заеманата длъжност заместник-председател на Районен съд – Шумен, като я преназначи на заеманата преди назначаването ѝ на този пост длъжност „съдия“ в Районен съд – Шумен. Решението е във връзка с депозирана от съдия Георгиева молба до ВСС с искане да бъде освободена от заеманата от нея длъжност „заместник-председател“ и преназначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Шумен.

Колегията назначи Людмила Григорова-Митева – съдия в Районен съд – Шумен, на длъжността заместник-председател на Районен съд – Шумен, считано от датата на встъпване. Нейната кандидатура е предложена от Мирослав Марков – председател на районния съд, който се мотивира с дългогодишната юридическа кариера на Людмила Григорова-Митева като съдия в същия съд, със задълбочените ѝ теоретични и практически познания, качественото изпълнение на служебните задължения и изградените от нея етични и колегиални отношения.