КПКОНПИ

Решения на КПКОНПИ за конфликт на интереси

Днес КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД доц. д-р Радосвет Горнев.

Производството е започнало по сигнал, в който се твърди, че доц. Горнев е гласувал в своя полза на заседание на Съвета на директорите на болницата и че на 9 юли 2021 г. е подписал допълнително споразумение към трудовия си договор, едновременно в качеството на „работодател“ и „служител“, т. е. сам със себе си. В хода на проверката на сигнала са изискани документи от Министерството на здравеопазването и от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Установено е, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, доц. Горневе упражнил правомощия по служба в свой частен интерес. Той е участвал в заседание на Съвета на директорите на дружеството на 05.07.2021г., на което е гласувал „за“ собственото си освобождаване като началник на клиника по хирургия към МБАЛ „Лозенец“ и назначаването си като лекар-хирург, в нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ. Установено е също, че на 09.07.2021г. е подписал допълнително споразумение едновременно в качеството си на служител и на изпълнителен директор. По този начин, чрез договаряне сам със себе си, той е получавал възнаграждение.

И при двете му действия, правилното и законосъобразно поведение би било да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора или назначаването си. Вместо това, доц. Горнев е действал в свой частен интерес, което е и основание за наличие на конфликт на интереси. С решението на КПКОНПИ му е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв.

На заседанието днес КПКОНПИ не установи конфликт на интереси по отношение на Мая Манолова – Найденова, в качеството й на народен представител в 45-ото Народно събрание. Производството срещу нея е започнало по сигнал, в който се твърди, че тя, като председател на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходване на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, не е ревизирала периода 2013-2016 г., тъй като през част от това време министър на отбраната е бил нейният съпруг. В хода на проверката е установено, че при внасяне на точка в дневния ред при гласуване в Народното събрание, Мая Манолова-Найденова, като председател на Комисията, и нейният заместник Георги Георгиев, предлагат, поради огромния обхват на проверката, тя да започне с последните две години (считано от 01.01.2019 г.), като критерият е вложеният най-голям финансов ресурс за това време. При гласуването на народните представители е определено обхватът на проверката да е за последните 4 години, а впоследствие да премине и към по-ранен период. По този начин е установено, че предложението не изключва времето, през което съпругът на Манолова е участвал в състава на Министерски съвет и липсва частен интерес от нейна страна или на свързано с нея лице.

Със свое решение Върховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Административен съд – Пазарджик, с което частично се оставя в сила решение на КПКОНПИ за конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов, кмет на Община Ракитово. Решението на КПКОНПИ е от миналата година, и в хода на производството е установено, че през 2016 г. Холянов е сключил договор за доставка на бензин и дизелово гориво на стойност над 430 000 лв. за срок от четири години. Изпълнител на договора е синът му и бивш служител на фирмата, използван за подставено лице. Глобата, наложена от КПКОНПИ, е в размер на 10 000 лв., а в полза на държавата е отнета сумата от 37 157, 97 лева.

След решението на ВАС, което е окончателно, Холянов може да бъде отстранен от заемания пост – кмет на Община Ракитово.

Понастоящем в КПКОНПИ срещу Холянов се водят още две производства за конфликт на интереси. Едното е за това, че през 2018 г. е сключил договор за покупко-продажба на дървесина в полза на фирмата „Пейчинов лес“ ЕООД. Същата фирма е упълномощила сина и съпругата на кмета  – синът да се разпорежда самостоятелно със сметките на фирмата, а съпругата – с общо и безсрочно пълномощно. Дървесината, добита от „Пейчинов лес“ се транспортира на адрес и с товарни автомобили на дружеството „Кос хол 1“ ЕООД, собственост на сина на кмета.

Второто образувано производство касае сключване на договор за продажба на поземлен недвижим имот в гр. Ракитово с „Петро 2016“ ЕООД, чийто пълномощник е другият син на кмета Костадин Холянов. На 02.09.2019г. имотът е придобит от Щерян Холянов.

И по двете производства предстои произнасяне на КПКОНПИ.