всс

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Радост Нацева – прокурор в Софийска градска прокуратура и на Лидия Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, като прие комплексна оценка „Много добра“. Така двамата прокурори придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично е атестирана Йоланда Янева – прокурор в Районна прокуратура – Варна с комплексна оценка от атестирането „Много добра". Извънредно са атестирани Вихър Михайлов, Георги Зарев и Явор Бояджиев – следователи във Военно-окръжна прокуратура – София.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на административните ръководители на съответните органи, повиши Веселина Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора на място в по-горен ранг „прокурор в Окр.Пр.“; Мая Тончева – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, на място в по-горен ранг „прокурор в Ап.Пр.“; Живко Пенев и Стоян Пешев – прокурори в Окръжна прокуратура – Пазарджик и Асен Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.