Висш съдебен съвет

Йохан Дженов оглави Районен съд – Червен бряг

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Йохан Дженов за административен ръководител – председател на Районен съд – Червен бряг. Той има над 16 години юридически стаж като съдия в Районен съд – Червен бряг, а кандидатурата му е подкрепена единодушно от Общото събрание на съдиите.

Съдия Дженов кандидатства за длъжността, мотивиран от придобитите професионални знания, житейски опит и умения за работа в екип, с желание да надгради постигнатото от съда. Като основна цел на своята управленска концепция той посочва достигането на европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност, което обвързва с мерки за усъвършенстване на управлението на съда, за оптимизиране на системата за управление на делата и на механизмите за контрол.

Йохан Дженов смята, че в качеството си на председател на съда би имал по-добра възможност да съдейства на комисиите на ВСС и да работи за съдебната реформа, така и за по-доброто кадрово и материално обезпечаване на съда. Според него, поради динамичната промяна на нормативната уредба в страната, нараства необходимостта от постоянно повишаване на професионалната квалификация и компетентност на магистратите, и се налага активното им включване в програмите на Националния институт на правосъдието.

С цел повишаване на ефективността на правораздавателната дейност и уеднаквяване на практиката на съда, той възнамерява да възобнови събранията на съдиите и работните съвещания със съдебните служители. Приоритет за него са също мотивацията на колектива, гарантирането на достъпа до правосъдие и информационното и технологично модернизиране на съда. Той поставя акцент на медийната политика и на взаимодействието с останалите органи на съдебната система, държавните институции, адвокатите и неправителствените организации като възможност за повишаване на прозрачността и публичността в дейността на Районен съд – Червен бряг.

Кандидатът ще продължи утвърдената практика за информиране на обществото и участниците в процеса за работата на съда и предоставяните административни услуги, както и за отчетените в годишните доклади резултати. В тази връзка предвижда оптимизиране на използването и периодично актуализиране на интернет страницата на съда за предоставяне на съдебна информация, провеждане на анкетни проучвания сред посетителите и сред адвокатите, осъществяване на периодични работни срещи и семинари с останалите съдилища в съдебния район, с адвокатурата, с местната власт, държавни органи, неправителствени организации и медии и други.

Въпроси към кандидата поставиха Олга Керелска, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС, които поискаха информация за извършена от Инспектората към ВСС проверка в Районен съд – Червен бряг, как съдът се справя с високата натовареност, за мястото на районните съдилища при реформата на съдебната карта и работата с Единната информационна система на съдилищата, относно налична противоречива практика по дела по ЗАНН и упражняването на правомощия, свързани с откомандироване на съдии.