всс

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражението на Ралица Маринска-Ангелова – заместник-председател на Районен съд – Плевен, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. На основание Закона за съдебната власт, Колегията проведе периодично атестиране на съдия Маринска-Ангелова и прие комплексна оценка от атестирането „много добра“ – 96 точки.

На същото основание Колегията проведе периодично атестиране на Стефка Михайлова-Маринова – съдия в Окръжен съд – Сливен, на Габриела Дянкова-Тричкова – съдия в Районен съд – Благоевград, и на Цветелина Хекимова – съдия в Окръжен съд – Варна, като за всеки от тях прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Проведено бе и извънредно атестиране на Ася Събева – съдия в Апелативен съд – София, като е приета комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли възражението от Анатоли Бобоков – съдия в Районен съд – Бургас, срещу недопускането му до участие в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Съдия Бобоков не е допуснат до участие в конкурса, защото не отговаря в пълнота на изискването на ЗСВ, а именно не притежава изискуемия специален стаж към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ за заемане на длъжността, за която кандидатства.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Мария Аджемова-Василева – съдия в Окръжен съд – Враца, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Аджемова–Василева е поощрена по предложение от Веселка Иванова – и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Враца, по повод предстоящото ѝ освобождаване от длъжност, поради навършване на 65-годишна възраст.

Съдия Аджемова работи като съдия в Окръжен съд – Враца от 1994 г., като в периода от 2001 г. до 2009 г. е заемала длъжността заместник-председател, и „през дългогодишната си кариера тя се е доказала като независим и безпристрастен съдия, която умело отстоява позициите си и взема решения, като проявява толерантност към чуждото мнение“. Отчетен е нейният важен принос за реформиране на работата и укрепване авторитета на Окръжен съд – Враца.

Подкрепа за предложенията заяви Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като посочи високия професионализъм и показаните от Мария Аджемова-Василева качества като съдия и личност.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, определи Теодорина Димитрова-Николова – председател на Окръжен съд – Велико Търново, за изпълняващ функциите "председател“ на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичането на нейния първи ръководен мандат.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявленията от Димитрина Йорданова – съдия в Софийски градски съд, Мария Лалова – съдия в Апелативен съд – София, и Татяна Грозданова-Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, за повишаване, на основание чл. 193, ал. 6, във връзка с ал. 7 от Закона за съдебната власт, вр. § 72, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия.

Решението подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявленията от Димитрина Йорданова – съдия в Софийски градски съд, Мария Лалова – съдия в Апелативен съд – София, и Татяна Грозданова-Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия.

Решението подлежи на обжалване при условията и по реда на ЗСВ.

Заявленията са във връзка с обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия. Класираните в него кандидати са назначени на основание чл. 193, ал. 3 от ЗСВ. На 27.10.2020 г. са повишени следващите трима по реда на класираните кандидати в конкурса.

С решение на Върховния административен съд повишенията са отменени, а кандидатите с отменени назначения подават нови заявления по реда на ЗСВ, в които се позовават на разпоредбата на § 72 от ЗСВ като ново основание. Комисията по атестирането и конкурсите е изразила становище, че подадените молби следва да бъдат отхвърлени като неоснователни, тъй като § 72 от ЗСВ е неприложим, доколкото с разпоредбата на чл. 193, ал. 7, в сила от 11.02.2020 г., (според която срокът по ал. 6, започва да тече от датата на приемане на първото решение на Колегията, с което по реда на ал. 3 са повишени класираните кандидати, независимо от отмяната на същото при обжалване) не се въвежда нов ред по отношение на приложението на разпоредбата.