сгс

Съдии от ВКС разговаряха с Янаки Стоилов за проблемите с ЕИСС и за тромавите конкурси в системата

В Съдебната палата в София и.ф. председател на Върховния касационен съд (ВКС) Дария Проданова – ръководител на Търговската колегия, зам.-председателят и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова, и. ф. зам.-председател и ръководител на Гражданската колегия Емануела Балевска, както и върховни съдии от трите колегии, проведоха среща с министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов и заместник-министрите на правосъдието Юлия Ковачева и Иван Демерджиев.

Разговорът бе посветен на проблемите с работата на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), довели до решението ВКС да спре използването на системата.

Върховните съдии за пореден път подчертаха, че съдът е прекратил работата с ЕИСС не поради факта, че системата затруднява самите съдии и усложнява администрирането на преписките, удължава времето за обработката им и не е съобразена нито с дейността на въззивен, нито на върховен съд, а защото прилагането ú нарушава процесуални права на страните и възпрепятства техния достъп до всички материали по делата, при положение че липсва свързаност с Единния портал за електронно правосъдие. В областта на наказателното правораздаване системата не отчита факта, че наказателното дело не включва само материали от съдебното производство, но и от досъдебното, от полицейски действия, а страните трябва да имат пълен достъп до всички материали. Прилагането на ЕИСС е довело до изключително противоречива практика – някои съдилища генерират актовете си само в електронна среда, други разпечатват електронния акт и го подписват физически, а трети използват само досегашната писмена форма, като възниква въпросът кои са оригиналните документи.

Множество други конкретни примери за несъвършенствата на ЕИСС бяха дадени по време на срещата – възможност да се редактира вече обявен съдебен акт, което при решение на хартия е невъзможно; потенциален достъп на други потребители в ЕИСС до проект на съдебно решение, изпратен чрез ЕИСС до другите членове на състава, което нарушава тайната на произнасянето; генерирането на няколко различни дати на постановения съдебен акт в зависимост от това кога членове на състава са подписали с електронен подпис; липса на гаранции за защита на материалите по дела с гриф за сигурност. Единната информационна система на съдилищата не отговаря на основното изискване за въвеждане на електронното правосъдие, категорични са върховните съдии. Тя не позволява електронен обмен на данни между съдилищата от различните инстанции – електронното дело на въззивния съд, чийто акт се обжалва пред ВКС, не може да бъде видяно/изпратено чрез ЕИСС и заради това трябва да се изчака пристигането на делото на хартия, а материалите в него да бъдат отново сканирани и качени в електронната папка на образуваното във ВКС дело.

„Прибързаното въвеждане на изцяло електронно правосъдие може да бъде провал за съдебната система. Необходим е преходен период за няколко години, в които да се запази класическото правосъдие заедно с електронното“, заяви министър Стоилов и допълни, че през това време ще се отстранят проблемите, които могат да засегнат валидността на юридическите актове. Той пое ангажимент министерството да разработи съответните законови промени, така че да се осигури тази възможност.

Проф. Стоилов подчерта, че е важно да се върви към реално електронно правосъдие и е необходимо свързването и пълноценно съчетаване на Единната информационна система на съдилищата с Единен портал за електронно правосъдие.

На срещата беше обсъдена и темата за провеждането на конкурси в съдебната система. Съдиите от ВКС предложиха законодателно да бъде регламентирано или делата, свързани с конкурсите, да се разглеждат от смесени съдебни състави на ВКС и ВАС, или жалбите срещу конкурси за административните съдилища да се разглеждат от ВКС, а тези срещу останалите – от ВАС.

Министър Стоилов предложи делата за конкурси във върховните съдилища да се разглеждат от смесени състави на съдии от ВАС и ВКС. „Ако има съгласие, ние сме готови съвместно да изготвим законопроект. Виждаме проблемите, но искаме гилдията да помогне“, допълни заместник-министър Иван Демерджиев.