Висш съдебен съвет

Поощриха съдия Татяна Кънчева от ВКС със служебна благодарност, грамота, личен почетен знак „първа степен – златен“ и 1000 лв.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Татяна Кънчева – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, който мотивира с дългогодишния ѝ юридически стаж, включително в органите на съдебната власт, повече от 16 години от който е във Върховния касационен съд. Посочват се притежаваните от нея висок професионализъм и ерудицията, както и прецизността и задълбочеността, с които се отличава работата ѝ. Отбелязва се, че с безупречно поведение и образцово изпълнение на служебните задължения, тя е допринесла за издигане авторитета и престижа на съдебната власт.

Подкрепа за предложението заявиха Вероника Имова и Цветинка Пашкунова, които акцентираха, че съдия Кънчева е отдаден на професията си магистрат, с развито чувство за дълг и отговорност.

Колегията освободи Татяна Кънчева от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС поради пенсиониране.