всс

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Емил Христов – прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас, Лидия Манолова – прокурор в Специализираната прокуратура и Лилия Симеонова – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията, поради навършване на пенсионна възраст освободи от заеманите длъжности Емил Христов, считано от 1 ноември 2021 г. и Лидия Манолова, считано от 26 октомври 2021 г.

Периодично са атестирани Силвиян Стоянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, прокурорите от Софийска районна прокуратура – Йордан Петров, Лилия Димитрова, Юлиета Ушинска и Петя Василева, Станка Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик и Даниела Банкова – прокурор в Районна прокуратура – Перник, с комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Извънредна атестация е проведена на Красимира Колева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – София, както и на Гергана Георгиева-Колева и Светлин Илиев – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, с приемане на комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Николай Каменов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, като прие комплексна оценка „Много добра“ и така магистратът придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Гергана Колева – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кърджали, на заеманата преди назначаването ѝ длъжност „прокурор“ в същата, считано от датата на встъпване на Стоян Моневски – прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кърджали.