вас министерство

Срещи по електронното правосъдие се проведоха в правосъдното ведомство

В дискусията за работата на Единния портал за електронно правосъдие Висшият адвокатски съвет беше представляван от зам.-председателя Валя Гигова и Асен Георгиев – председател на Комисия по въпросите на електронното правосъдие и електронните адвокатски регистри. Комисията е консултативен помощен орган към ВАдвС.

Няколко проблема откроиха представителите на Висшия адвокатски съвет, между които подобряване на връзката между делата на различни инстанции, изцяло липсваща информация в публичната част за движението на делата и съдебните заседания, необходимостта делата да се публикуват в тяхната цялост. Една от основните функционалности, която в момента не е налична и задължително трябва да се предвиди, е възможността адвокатите да правят справки по имена на страна по делото или ЕГН/ЕИКБУЛСТАТ.

Според Снежанка Смилковa от „Информационно обслужване“ АД към момента договорът за поддръжка на ЕПЕП е изтекъл и след евентуалното му подновяване тези функционалности биха могли да бъдат осигурени, съобщават от Висшия адвокатски съвет.

По тази тема Висшият съдебен съвет беше представен от Калина Чапкънова и Боян Новански, а в дискусията участваха още заместник-министрите Юлия Ковачева и Иван Демерджиев.

По-рано беше проведена дискусия, свързана с проблемите на Единната информационна система на съдилищата, като в нея участваха съдиите от ВКС Тотка Калчева, Мими Фурнаджиева и Бисер Троянов, на Висшия съдебен съвет – Гергана Мутафова и Вероника Имова и Снежанка Смилковa и Николета Стоянова от „Информационно обслужване“ АД.

Участниците в двете срещи се обединиха около тезата, че са необходими законодателни промени, които да удължат и улеснят прехода от традиционно към електронно правосъдие. „За мен е по-добре двете да съществуват едновременно известно време“, заяви министърът и призова всички участници да дадат предложения за необходимите според тях нормативни и технологични промени.