КПКОНПИ

Решения на КПКОНПИ по производства за конфликт на интереси

На редовно заседание, проведено на 29 септември 2021 г., КПКОНПИ прие решения за изпращане на сигнал по компетентност на президента на Република България, както и решения за установен конфликт на интереси за кмета на Община Златарица и общински съветник от Благоевград.

На 18.08.2021 г. е образувано производство за проверка за евентуална несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова-Йовева за член на СЕМ. Производството е започнало по сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на Указ на президента на Република България за назначаването й, г-жа Момчилова е била едноличен собственик на капитала на търговско дружество, а това противоречи на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (чл. 26 и чл. 27).

В хода на проверката на КПКОНПИ е установено, че към датата на издаване на президентския указ (27.07.2021 г.), а и след това – до 05.08.2021 г., Соня Момчилова е едноличен собственик на капитала на „План Це“ ЕООД. В деня на издаването на указа тя е взела решение за приемане на съдружник във фирмата, а на 30.07.2021 г. му е прехвърлила с договор за покупко-продажба всички свои дружествени дялове и той е вписан в Търговския регистър като собственик на капитала на дружеството на 5.08.2021 г. Същия ден г-жа Момчилова подписва декларации по реда на Закона за радиото и телевизията, с които потвърждава, че отговаря на нормативните изисквания и тя или член на семейството й нямат частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ. Макар при подаването на декларациите несъвместимостта да е отстранена, към датата на заемане на длъжността тя е била налице.

Съобразно правомощията си (чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ), Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органите по назначаването на тези лица за предприемане на съответни действия. С решението си от днес КПКОНПИ изпраща събраните в хода на проверката доказателства на президента на Република България, като орган по назначаване, за предприемане на необходимите действия по компетентност.

По отношение на Валентина Шаркова, общински съветник в Общински съвет – Благоевград (мандат 2019-2023 г.), е установено, че тя, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е упражнила правомощия в частен интерес на свързано с нея лице. Шаркова е участвала в гласуване на 13.11.2020 г. в ОбС., с което са намалени с 30 % заплащани концесионни такси от наематели на общински търговски обекти, а на 22.11.2020 г. е гласувала да бъде освободено изцяло от заплащане на концесионни такси за срок над 1 г. дружество, в което тя е била наета на трудов договор.

Установена е дългосрочната връзка работодател – служител (над 15 г.) със собствениците на същото дружество, а трудовите правоотношения са прекратени едва на 08.03.2021 г. Доказаните икономически зависимости пораждат съмнения в безпристрастното и обективно изпълнение на служебните й задължения като общински съветник. С участието си в гласуването за освобождаване от концесионни такси, Шаркова е упражнила правомощието си по начин, който да благоприятства фирмата за постигане на по-добър финансов резултат и евентуално да способства за разпределение на бъдеща печалба. Материалната облага, реализирана в резултат на конфликта на интереси, е в размер на 100 466 лв. и с решението на КПКОНПИ сумата е отнета в полза на държавата. На Шаркова е наложена и глоба в общ размер на 10 000 лв.

За Михаил Ганев – кмет на Община Златарица (мандат 2019-2023 г.), е установено, че той, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издал заповед на 10.12.2020 г., с която се предоставят за ползване под наем общински поземлени имоти на неговия брат. Облагата е нематериална и се изразява в оказване на помощ и подкрепа на свързано лице. В случая правилното и законосъобразно поведение би било кметът да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие. За установения конфликт на интереси при действия в частен интерес на свързано с него лице, на Ганев е наложена глоба в размер на 5 000 лв.

Производството срещу него е започнало по сигнал, като останалите данни в сигнала не се потвърждават – при отдаването под наем на общински имоти или при сключването на договор на наем на полски пътища, не е установено наличие на частен интерес.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК.

Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицата, посочени по-горе –Валентина Шаркова и Михаил Ганев, приетите решения на КПКОНПИ не са влезли в сила.