всс

Приеха доклад за проект „Реално обществено участие в правораздавенето чрез съдебни заседатели“

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на реално обществено участие в правораздавенето чрез института на съдебните заседатели“ от Пенка Братанова – председател на Окръжен съд – Кюстендил и ръководител на проекта, към 31 август 2021 г., която се включи онлайн в заседанието на Пленума.

Проектът се изпълнява от Висшия съдебен съвет по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с период на изпълнение от 01.04.2021 г. до 30.06.2022 г.

Проектът в неговата цялост отговаря за постигане на целта на ПОЗ „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на ОПДУ 2014-2020 за повишаване качеството и ускоряване на правораздаването и модернизиране на съдебната система. Има за цел да бъде усъвършенстван института на съдебните заседатели чрез осигуряване на обществено участие, прилагане на разработена унифицирана Декларация за конфликт на интереси на съдебните заседатели и въведен във всички съдилища електронен регистър на съдебните заседатели.