Висш съдебен съвет

Обръщение от Марина Михайлова – съдия във ВАС и кандидат за член на ВСС от съдийската квота

Във Висшия съдебен съвет е депозирано обръщение от Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд и кандидат за член на ВСС от съдийската квота. Съдия Михайлова отправя молба към магистратите въпросите, предложенията, проблемите и исканията към нея, свързани с една бъдеща нейна работа в Съдийската колегия на ВСС да бъдат изпращани писмено до съвета. Тя заявява готовност да предостави отговори на всички въпроси, като същите ще бъдат публикувани на интернет сайта на Съвета в раздел „Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС".

Марина Михайлова обръща внимание на необходимостта съдиите да проявят активност в предстоящия избор за членове на ВСС и пояснява, че  предвид епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 и въведените мерки на територията на страната, няма да провежда срещи с колеги в съдилищата за разясняване на своята концепция и вижданията си за работата на Висшия съдебен съвет.

Към сегашния момент от 2 202 съдии с право на глас 1 738 са заявили, че ще упражнят правото си на вот чрез информационната система за електронно гласуване през интернет.