асоциация на прокурорите

АПБ излезе със специална декларация за прокурор Вероника Трифонова

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Повод за настоящата декларация на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите /АПБ/ в България са направени на 17.08.2021 година публични изказвания от страна на действащи политици по отношение работата на прокурор Вероника Трифонова от Софийска районна прокуратура– понастоящем европейски делегиран прокурор във връзка с наблюдавана от нея преписка с предмет неправомерни действия на полицейски служители, извършени на 10.07.2020 година в град София.

Професионалната общност на прокурорите в Република България не може да остане безучастна при  подобна проява на застрашаване върховенството на закона. Нещо повече. Свидетели  сме на безпрецедентно нарушаване

принципа за разделение на властите. За пореден път сме принудени да алармираме за грубо погазване принципа на независимост на съдебната власт в страната, този път направено не само в медийното пространство, но и от трибуната на Народното събрание. Чрез направените изявления не само се отправят безпочвени критики към Прокуратурата на Република България и се атакува работата на конкретен прокурор, но и директно се правят внушения, че решението по дадена преписка е било преднамерено и необосновано. Това е ярък пример не само за груба институционална намеса и за неоправдано засягане на авторитета на български прокурор, но и за сериозно и опасно застрашаване конституционните устои на правовата държава.

Българските прокурори и АПБ категорично не приемат и се противопоставят на всяка форма на насилие. В правовата държава обаче установяването и доказването на подобни прояви, както и наказването на виновните лица, следва да става по установения в законодателството ред, при спазване принципите на обективност и безпристрастност. Припомняме, че съгласно Закона за съдебната власт и конституционните им правомощия, прокурорите взимат решения само въз основа на вътрешното си убеждение, формирано от оценката на събрания доказателствен материал в контекста на конкретиката на казуса. Въведени са законодателни механизми за контрол върху прокурорските актове– съдебен и инстанционен, като гаранция за пълноценна защита правата на гражданите. Предвиден е и съответният законов инструментариум, чрез който заинтересованите страни могат да искат ревизирането на прокурорските актове.  Недопустимо е подобно публично критикуване на решение, обективирано в прокурорски акт, което се прави в политически контекст, без каквито и да е правни аргументи.

Противопоставяме се за пореден път на опитите за неправомерно вмешателство в независимостта на съдебната власт в преследване на политически цели. Прави впечатление, че атаките срещу работата на Прокуратурата на Република България в изявленията на отделни политически фигури не са прецедент, напротив, превръщат се в тревожна тенденция за опорочаване и дискредитиране на прокурорската институция.

Остро критикуваме подобни неправомерни внушения в публичното пространство, представляващи накърняване на личните и професионалните качества и достойнство на магистрат. Още повече, че в случая се касае за неправомерни атаки срещу действащ европейски делегиран прокурор, избран по специална процедура за подбор, което би се отразило негативно върху цялостния имидж на страната ни пред европейските институции.    

Солидаризираме се напълно с изразената по случая позиция на Софийска районна прокуратура и личната позиция на колегата, че се касае за грубо погазване принципа на независимост на съдебната власт в страната. Като съсловна организация на прокурорите в Република България считаме за  свой дълг публично да защитим авторитета на прокурорската гилдия от всякакви неправомерни атаки от страна на политически фигури. 

Призоваваме и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да упражни правомощията си за вземане на отношение по случая на основание приетия с Решение на ПК на ВСС от 20.03.2019 година „Механизъм за публична реакция на ПК на ВСС в случай на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи“.

С уважение:

УС на Асоциацията на прокурорите в България