ВАС

ВАС образува две нови тълкувателни дела

Върховният административен съд образува две нови тълкувателни дела. Едното е № 2 от 2021 г. и е образувано по искане на Главния прокурор, който поставя въпроса: „ Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение за неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение по ЗДСл, ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВСРБ и др. специални закони, предвиждащи право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения?".

С разпореждане на председателя на ВАС от 29 юли 2021 г. за докладчик по делото са определени съдиите Таня Куцарова и Светлана Борисова.

Второто тълкувателно дело е под № 3 от 2021 г. и е образувано по искане на министъра на правосъдието, който поставя въпроса: "Извършват ли се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда множественост на административните нарушения ?".

С разпореждане на председателя на ВАС от 29 юли 2021 г. за докладчик по делото е определена съдия Мария Николова.