Висш съдебен съвет

Прокурори и съдии дискутираха в Съвета за партньорство към ВСС спецправосъдието

Съветът за партньорство към Висшия съдебен съвет проведе заседание в рамките на конструктивна дискусия с основен акцент върху работата на специализираното правосъдие. Заседанието бе открито от Даниела Ангелова – представител на Асоциация на прокурорите в България и съпредседател на Съвета за партньорство.

Гости бяха – Веселина Вълева – заместник на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд, Мариета Райкова – административен ръководител на Специализирания наказателен съд и нейния заместник – Пенка Велинова и Петко Петков – председател на Камарата на следователите в България.

На срещата бяха изслушани становища и позиции на участниците, във връзка с предложените промени в устройствения закон на съдебната власт (ЗСВ) и наказателно-процесуалния кодекс (НПК), засягащи съществуването на специализираните наказателни съдилища, разглежданите от тях наказателни производства, както и статута на магистрати, които работят в тези структури.

Изказвания по темата направиха и членовете на Съвета за партньорство: Даниела Ангелова, в качеството на и.ф. административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, Радослав Димов – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, Анелия Янева – съдия в Софийски районен съд и Николай Кръстев – представител на Камарата на следователите в България.

Всички се обединиха около мнението, че в мотивите на законопроекта не присъстват правни аргументи, обосноваващи закриването на специализираните структури. Тезата, че специализираните структури не оправдават заложените със създаването им очаквания, не се подкрепи. Отчетено бе, че подобно твърдение не се основава на изготвен анализ на работата им и постигнатите резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията.

Засегнати бяха положителните оценки за българските специализирани структури в международен план, които са оценени високо като надеждни и желани партньори в редица международни  разследвания.

Обсъждането продължи в насока, че съдебна реформа не би могла да бъде реализирана без мнението на експерти и би трябвало да бъде спазен чл. 26 от Закона за нормативните актове, а именно – проекта да бъде поставен на широко обсъждане сред общността на магистратите, след което да се премине към същинско дискутиране и вземане на решение.

В рамките на дискусията членовете на Съвета за партньорство и гостите в заседанието коментираха и последствията от закриването на специализираните структури.