Министерство на отбранатаЧистачки

Отстраниха началници в министерство на отбраната заради констатирани нарушения

Проверките в Министерството на отбраната констатираха нарушения относно спазване на финансовата дисциплина, неспазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, неефективен контрол по изпълнение на договорите за строителство, в повечето от търговските дружества липсваха контрольори. Това каза служебният министър на отбраната Георги Панайотов в парламентарния контрол в отговор на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ.

От 12 май 2021 г. досега са назначени проверки в Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело", в "ТЕРЕМ Холдинг" ЕАД, в "ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал Варна" ЕООД. Част от докладите по проверките са изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция и Военноокръжна прокуратура София. 80 процента от всички обществени поръчки в областта на инфраструктурните проекти през 2020 г. са сключени без проучване на пазара и с директно възлагане на определени изпълнители. Това показва проверката в ГД "Инфраструктура на отбраната", посочи министърът.

Договорите за инфраструктурата, свързана с придобиването на новите изтребители F-16, са сключени като договори за инженеринг, включващ двуфазно проектиране, разработване на идеен и работен проект, след което се възлагат строително-монтажните работи. В договорите не е предвиден краен срок, в който следва да са готови проектите, включващ срока за одобрение от страна на възложителя. В тази връзка не е приключил все още първият етап от проектирането – по повечето договори все още няма одобрен идеен проект. Това налага извода, че към момента е налице закъснение с около 7-8 месеца, посочи Панайотов. По думите му 95 процента от сключените договори за инфраструктурата за F-16, са разплатени авансово. По този начин общо за края на 2020 г. и началото на 2021 г. са преведени приблизително 184 млн. лв. И макар формално да не е нарушен грубо Законът за обществените поръчки, резултатите са негативни и са налице индикатори за корупция, отбеляза министърът.

Освободен е главният директор на ГД "Инфраструктура на отбраната" и дисциплинарният съвет към министъра установява виновните лица. Ще се предприемат дисциплинарни наказания, каза Панайотов. Изпълнява се план с мерки с цел съкращаване и недопускане на злоупотреба с авансово платените финансови средства.

Проверката в "ТЕРЕМ Холдинг" ЕАД констатира, че Съветът на директорите не е приемал правила за своята работа, не е установено разглеждането на нова бизнеспрограма, по която да се отчитат резултатите от дейността на дружеството. Налице е трайна тенденция дъщерните дружества да отчитат загуба от дейността си, както и че разходите надвишават приходите от дейността, каза министърът. Сключените договори не гарантират обезпечаване на производствената дейност на дъщерните дружества за по-дългосрочен период от време. Всичко това налага нуждата от дофинансиране на дейността на дъщерните дружества в размер на 7 789 000 лв., каза Панайотов. "ТЕРЕМ Холдинг" ЕАД е предоставило на дъщерните си дружества заеми в размер, заедно с лихвите, от 41 664 000 лв. Това са пари, които на практика никога няма да бъдат върнати, коментира министърът. В дружеството е назначен временен съвет на директорите, вписването на който обаче е блокирано чрез процедурни трикове от старото ръководство, посочи министърът. Обявени са конкурсни процедури за номиниране за членове на съвета на директорите.

Проверките показват, че за втора поредна година текат продължителни ремонти във военно почивните бази в Созопол и Несебър. Ремонтите са разплатени авансово и при условия, че въпреки липсата на необходимото качество няма възможност за връщане на парите. Това води до намалена леглова база и връщане на пари по вече закупени карти за почивка от военнослужещите и техните семейства. За да се решат проблемите с некачествените ремонти се извършват довършителни дейности от служители на МО, каза министърът. ИА "Военни клубове и военно почивно дело" не е възлагала инвеститорски контрол на обектите, а служители от Отдел "Управление на държавната собственост" не са осъществявали своевременен и ефективен контрол върху текущото изпълнение на строително-монтажните работи, отбеляза той.

Администрацията на МО в областта на обществените поръчки и инфраструктурата функционира затруднено, каза Панайотов. В ход е промяна на Устройствения правилник на министерството, чрез закриване на дирекции и преразпределяне на отговорности целим да се прекъснат порочни практики и да се създадат условия за прозрачност и обективност, каза той. Приети са нови вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в министерството.