Прокуратура на Република България

Приключи проверка на ВАП за водата в село Брестовица

В изпълнение на конституционните правомощия Върховна административна прокуратура /ВАП/ ангажира на 16.06.2021 г. служебния министър на регионалното развитие и благоустройство и служебния министър на здравеопазването и по реда на чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за спазване на нормативните актове, регламентиращи управлението и контрола на водоснабдяването за питейно-битови цели,  във връзка с необходимостта от осигуряване на вода за хората в село Брестовица, област Пловдив, и нейното качество. Целта е да се изяснят обстоятелствата и предпоставките за предприемане на необходими мерки, свързани с осигуряване на нормалното и качествено водоснабдяване на хората.

В изпълнение на прокурорския акт ВАП е уведомена с писма от 20.07.2021 г. от двамата министри.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив, осъществява водоснабдяването на селото от помпена станция /ПС/ „Брестовица“ първи подем, към която са изградени три броя нови сондажи /дублиращи старите/. В началото на 2020 г. в три от кладенците на ПС „Брестовица-Кадиево“ с №2, №3, №4 се потвърждава наличието на наднормени концентрации на манган, което влошава качеството на водата.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството информира ВАП за представен анализ и доклад за качеството на водата, изготвени от екип от научни специалисти от БАН, Минно-геоложки университет и ВиК експерти, които доказват недвусмислено, че причина за наличието на манган във водата е МВЕЦ „Кадиево“. Съобщава се, че за нуждите на работата на електроцентралата в близост до съществуващите тръбни кладенци е изградена преградна стена в терасата на р. Въча. Част от територията се заблатява и в тръбните кладенци се появява манган. От МРРБ е инициирана проверка на МВЕЦ „Кадиево“. Ситуацията е усложнена и от натрупаните манганови отлагания по водопреносната и разпределителна мрежа на селото, които при отстраняване на аварии и други дейности по мрежата се освобождават и са генератор на вторично замърсяване на водата.

С писмо от 21.06.2021 г. от „Български ВиК холдинг“ ЕАД на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив, е възложено да предприеме действия по подготовката на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на прединвестиционно проучване, подробен устройствен план и идеен проект за изграждане на нова водоснабдителна система, цялостна реконструкция и подмяна на съществуващата водоснабдителна мрежа за гарантиране на дългосрочно водоснабдяването на с. Брестовица, като се определи нивото на засегнатост от натрупване и отлагания на манган по водоснабдителната система; техническо и експлоатационно състояние на водоснабдителната система; трасетата и местоположението на новата инфраструктура и съоръженията; обхвата на инвестиционното намерение; необходимите документи, свързани с устройственото планиране и екологичното законодателство.

За дългосрочното решаване на проблема, от ВиК оператора предвиждат:

– обследване на нов водовземен участък, който да замени съществуващия;

– подмяна на напорната деривационна мрежа /Е300/; реконструкция на помпени станции „Ташев кладенец“ и „Брестовица 3“;

– подмяна на разпределителната и водопроводна мрежа в с. Брестовица.

Предвиждането е тези мерки да се извършат за период не по-дълъг от 36 месеца – това е максималният срок, който според членовете на специализирана експертна комисия гарантира чистотата на водата от дублираните сондажи.

Допълнително са монтирани повече от 20 бр. пожарни хидранти за отвеждане на вторично замърсената питейна вода, а за ограничаване на подаването на вода с наднормено съдържание на манган, е изграден филтър на довеждащия водопровод за ПС „Брестовица 3“ и водоемите.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството декларира, че ситуацията се следи и на място, като от представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД са провеждани срещи с представители на обществеността в с. Брестовица и на Областна администрация-Пловдив, вкл. и на 01.07.2021 г.

От своя страна министърът на здравеопазването уведомява ВАП, че през 2021 г. от РЗИ Пловдив са извършвани анализи на питейната вода от пунктове на крана при крайния потребител в селото, които не показват отклонения в качеството на водата с изключение на една проба от м. март по показател манган. Въпреки това към момента забраната за ползване на водата за пиене и приготвяне на храна не е отменена поради това, че все още не е постигнато трайно и устойчиво решение на проблема, с което да се гарантира липсата на какъвто и да е риск за човешкото здраве.