прокуратура

ВАП сезира МОСВ и ДНСК за строителството на „Бутамята“

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) да проверят законни ли са строителните дейности на плаж „Бутамята“ в село Синеморец. Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, касаеща строителство на хотел на първа линия над плаж „Бутамята“ в село Синеморец. В публикацията се споменава, че построеният хотел е незаконен, тъй като на мястото е одобрен строеж на три вили.

От МОСВ и ДНСК се изисква да проверят продължава ли строителството в недвижим имот в землището на местността  „Бутамята“, с. Синеморец и   съответства ли изграденото до момента на издадените строителни книжа, попада ли имота в обхвата на ПП „Странджа“ и спазена ли е забраната за строителство в природните паркове – чл. 31, т.9 от ЗЗТ. Следва да се разбере издадени ли са необходимите актове  – предпоставка за законност на строителството, изискуеми съобразно ЗБР и ЗУТ и дали са спазени изискванията за съгласуване на  проектът или инвестиционното предложение, както и дали е извършена оценка за степента на отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете. Трябва да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството – собственост и статут на земята, влезли в сила устройствени планове, договори и да ли са съобразени с конкретните правила и изисквания на ЗУЧК.

След приключване на проверката до ВАП следва да бъде изпратен обобщен доклад, в който да се отразят направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях .

Докладът следва да бъде пратен на ВАП в  кратък срок.

В случаи на констатирани престъпления, материалите следва да се изпратят и на компетентните прокуратури, наред с ВАП.