всс

Работна група ще въвежда задължителна медиация по граждански и търговски дела

Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде работна група във връзка с изпълнението на проект „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове“.

Работната група, въз основа на приетата от Съдийската колегия на ВСС с решение по т. 20 от Протокол № 4. „Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела“, ще изработи план на необходимите промени в работата на съда и на съдебните центрове по медиация, включителна на необходимите процедурни и законодателни промени и съгласуването им със заинтересованите групи – съдии, адвокати, медиатори.

Ще бъдат определени групите дела, за които ще се прилага задължителна медиация и на процедурите, които ще се следват. Ще бъдат изготвени критерии за квалификация и стандарти за подбор на медиаторите, както и модел и правила за обучение на съдии и медиатори – първоначално и текущо. Ще бъдат предложени и модели за въвеждане на системи за контрол и гарантиране на качеството на провежданите медиации (ко-медиация при новоприетите медиатори, обратна връзка от страните и анализ на дейността на медиаторите).

Работната група трябва да предложи и проекти за законодателни промени.

Пленумът на ВСС възложи на Даниела Марчева – член на ВСС, да организира дейността на работната група.