Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС оптимизира щатове в съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати с по една свободна длъжност „прокурор“ щатната численост на районните прокуратури в градовете Враца, Плевен, Пазарджик и Шумен и съответно разкри четири щатни длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура (ВКП), считано от датата на вземане на решението. С разкриването на длъжностите ще се постигне кадровото укрепване и осигуряване на оптималната и ефективна работа на новия отдел 08 „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във ВКП.

С цел обезпечаване на предстоящото назначаване на един от тримата кандидати за младши следователи от конкурс 2020 г., заявили желание за Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград, Пленумът на ВСС съкрати щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик с 1 свободна длъжност „следовател“ и разкри 1 щатна длъжност „младши следовател“ в окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград, считано от датата на вземане на решението.

При обявени две длъжности „младши следовател“, в хода на процедурата по реда на чл. 186, ал. 6 от ЗСВ, желание за следствения отдел в Окръжна прокуратура – Разград са заявили трима кандидати, с еднакъв резултат и еднакъв общ успех от държавните изпити, които са одобрени с решение на Прокурорската колегия от октомври 2020 г.