сгс

СГП внесе в съда две обвинения за данъчни престъпления

Софийска градска прокуратура внесе два обвинителни акта в съда за избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери, чрез използване на документи с невярно съдържание, вследствие на което са били приспаднати неследващи се данъчни кредити – престъпления по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2 т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1вр. чл. 93 т. 14 вр. чл. 2 ал. 1 от НК и избягване плащането на  данъчни задължения в големи размери, чрез използване на документи с невярно съдържание, в следствие на което са били приспаднати неследващи се данъчни кредити  – престъпление по НК.

Обвиняеми са М. А. на 44 години от гр. София и 52-годишният И. М.

За времето от 1 април 2016 г. до 14 юли 2016 г. М. А. е осъществявала дейност и представителство на данъчно задължено лице – „Б. С. И.“ ЕООД. В описания период дружеството е извършвало реална търговска дейност – строителни работи на жилищни и нежилищни сгради. Фактурите за тези услуги били осчетоводявани и включвани в подаваните в НАП от името на дружеството справки – декларации по ЗЗД. В тези фактури, по които реално били осъществявани сделки, М. А. включвала в справките по ЗДДС и фактури за услуги, които реално не са били извършвани и така приспадала неследващи се данъчни кредити. По този начин М. А. е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – на обща стойност 142 000 лв. /сто четиридесет и две хиляди лева/ и приспаднала неследващ се данъчен кредит в общ размер на 92 000 лв. /деветдесет и две хиляди лева/.

Обвиняемият И. М. бил съдружник в данъчно задължено лице – „Р. Т.“ ООД. Дружеството е извършвало реална търговска дейност – търговия на едро и дребно с ел. материали и табла, метални конструкции, шкафове за поставяне на апаратура, шини и клеми. За данъчен период 1 ноември 2010 г. – 30 ноември 2010 г., избегнал плащането на данъчни задължения, като потвърдил неистина в подадена пред НАП справка – декларация, изискваща се от ЗДДС в големи размери – 4 906,33лв. /четири хиляди деветстотин и шест лева и тридесет и три стотинки/ и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 7 958,24лв. /седем хиляди деветстотин петдесет и осем лева и двадесет и четири стотинки/.

Предстои насрочване от Софийски градски съд на разпоредително заседание.