Законопроект блокира делата за лечение на психичноболни

Разнопартиен законопроект за промени в Закона за здравето ще затормози процедурата по настаняване за задължително лечение на психичноболни с опасно поведение. Текстовете са мотивирани с препоръки на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказания, но не държат сметка за реалността и натоварват всички участници в тези производства с нови задължения.

Промените прекрояват производството по задължително настаняване и лечение на лица с сериозни психични увреждания, умствена изостаналост или деменция, които поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно собственото им здраве. Предложението е занапред две от тези три категории опасни лица да отпаднат. Така умствено изостаналите и дементните няма да подлежат на задължително лечение независимо дали са опасни за околните и себе си.

Делата по настаняване за задължително лечение пък ще трябва да се разглеждат от само съдии, прокурори и адвокати със специална подготовка в областта на правата на хората с увреждания или с ефективен достъп до специализирано обучение. Освен това е предвидено задължително участие на родител или лице, което полага грижа, ако болният е непълнолетен. За капака е предвидено и задължително участие на лицензиран доставчик на социални услуги, специализиран за работа с хора с психични разстройства, за които ще бъде издадена специална наредба.

По отношение на задължителната сега в тези производства съдебно-психиатрична експертиза е въведена забрана психиатърът да работи в лечебното заведение, където болният е настанен за овладяване на спешно състояние. Както и по време на извършването ѝ не трябва да се провежда лечение, освен при спешни състояния или след изразено информирано съгласие от лицето.

Голямата „новост“ в тази насока е обаче въвеждането и на задължителна съдебно-социална, с която да бъде намерена работа на лицензираните доставчици на социални услуги. Така социалният работник ще се произнася „на основата на данните от първоначалното социално проучване, изследването на всички достъпни източници на информация за влиянието на различните фактори на околната среда, ежедневието, обичайната семейна и социална среда на лицето, чието задължително лечение се иска, както и след разговор с него“.

Редом с изричната забрана на всяка форма на жестоко, нечовешко или унизително отношение или налагане на наказание спрямо лицата с психични разстройства по време на лечението им, са изредени куп нарушения, зад които стоят трудно постижими изисквания. Така персоналът на психиатриите ще е дълажен да предоставя „благоприятни условия за провеждане на психиатричната грижа и лечение, достатъчно жилищна площ, храна, облекло, отопление, осветление, проветряване, качествено медицинско обслужване, условия за двигателна активност, възможност за общуване, като на употребява мерки за физическо ограничаване, както и други подобни действия, бездействия или обстоятелства, които уронват човешкото достойнство, нараняват пациента или пораждат чувство на страх, незащитеност или малоценност“.