регламент

Съветът прие регламента за по-ефективни цифрови обществени услуги в ЕС

Законодателният акт влиза в сила 20 дни след публикуването в „Официален вестник на ЕС“ (Official Journal)

Ирина Дунчева

С оглед на създаването на мрежа от взаимосвързани цифрови публични администрации и ускоряване на цифровата трансформация на публичния сектор в Европа, Съветът прие нов закон относно мерките за високо ниво на оперативна съвместимост на публичния сектор в ЕС (Акт за оперативна съвместимост в Европа).

Матийо Мишел, белгийски държавен секретар по цифровизацията, административното опростяване и защитата на личния живот, е цитиран да казва, че приемането на този регламент е ключов момент за нашия ангажимент към цифровата трансформация на ЕС.

Новият закон ще позволи на публичните администрации в цяла Европа да си сътрудничат по-ефективно, като по този начин

ще спести време и разходи за гражданите и бизнеса.

„Освен това той въвежда мерки за насърчаване на иновациите, подобряване на обмена на умения и знания, които са от съществено значение за успешното навлизане на цифрови решения„, посочва Мишел.

Регламентът има за цел да създаде нова рамка за сътрудничество за публичните администрации на ЕС, за да се гарантира безпроблемното предоставяне на обществени услуги през границите и да се предвидят мерки за подкрепа, насърчаващи иновациите и засилване на обмена на умения и знания.

Новият закон ще създаде структура за управление на оперативната съвместимост с оглед създаването на екосистема от споделени решения за оперативна съвместимост за публичния сектор на ЕС, по-специално чрез определяне на регулаторни sandboxes. По този начин публичните администрации в ЕС могат да допринесат и да използват повторно такива решения,

да правят иновации заедно и да създават добавена стойност.

Основните елементи, съдържащи се в новия регламент, могат да бъдат обобщени така:

  • концепцията и определението за „трансевропейски цифрови обществени услуги“ в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност;
  • разпоредби, осигуряващи структурирано сътрудничество на ЕС, при което публичните администрации се обединяват в рамките на проекти, съвместно притежавани от държавите-членки, както и от регионите и градовете;
  • многостепенна управленска рамка, управлявана от „Борда за оперативно съвместима Европа“, който стои в основата на новата структура, създадена от регламента;
  • възможността за споделяне и повторно използване на решения за оперативна съвместимост, задвижвани от обслужване на едно гише за решения и сътрудничество на общността („Оперативно съвместим европейски портал“) и подкрепени от мерки за насърчаване на иновациите и подобряване на обмена на умения и знания;
  • основни цели и условия на задължителната оценка на оперативната съвместимост, в съответствие с принципа на пропорционалност, за да се избегне претоварването на националните и местните администрации;
  • съгласуваност с разпоредбите на Закона за изкуствения интелект (AIA) и на общия регламент за защита на данните (GDPR), по отношение на създаването и участието в регулаторни sandboxes за оперативна съвместимост.

След днешното приемане текстът на

законодателния акт ще бъде публикуван в Official Journal на ЕС

през следващите седмици и регламентът ще влезе в сила 20 дни след тази публикация.

През последните години дигиталното правителство и експертите по данни разработиха широкообхватни общи практики за сътрудничество за оперативна съвместимост въз основа на настоящата Европейска рамка за оперативна съвместимост (EIF). EIF е широко признатият в Европа концептуален модел за оперативна съвместимост. Неотдавнашни оценки обаче разкриха сериозни ограничения на този изцяло доброволен подход на сътрудничество.

Държавите-членки на ЕС все повече подчертават

необходимостта от укрепване на европейското сътрудничество за оперативна съвместимост.

Министерските декларации, подписани през 2017 г. в Талин и 2020 г. в Берлин, свидетелстват за тази необходимост. С оглед на задоволяването на тези нужди Комисията прие предложението за „Акт за оперативно съвместима Европа“ на 18 ноември 2022 гforkd.

На 2 юни 2023 г. Съветът по телекомуникации (ТТЕ) взе под внимание доклад за напредъка по това досие и на 6 октомври 2023 г. , представителите на държавите-членки (Корепер) се споразумяха за мандат, позволяващ на председателството да започне преговори с Европейския парламент.

Първата тристранна среща се проведе на 10 октомври 2023 г., а временно споразумение беше постигнато на втора тристранна среща, организирана месец по-късно – на 13 ноември. Докладчик на Европейския парламент беше Иварс Иябс (Renew Europe/LV), а Комисията бе представена от комисаря по бюджет и администрация – Йоханес Хан.

–––––––––

* Текстът е публикуван в личния блог на автора.