Защита от вреди при актове по конфискация

Законопроектът на кабинета за поправяне на законодателната грешка, допусната с последните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) е внесен в Народното събрание.

Недоглеждането беше допуснато при приемането на новия Закон за противодействие на корупцията, който уреди тази дейност отделно от отнемането на незаконно придобито имущество. В резултат на пропуска се оказва, че пострадалите от незаконни актове в производството по конфискация на необясними богатства са лишени от възможността да търсят обезщетение по реда на ЗОДОВ.

„При така очертаното положение с голяма степен на вероятност може да се очаква, че изходът от делата ще е неблагоприятен. Съществува голям риск ЕСПЧ да се откаже от досегашната си практика да не присъжда имуществени вреди и да уважи поне частично (ако не изцяло) претенциите на жалбоподателите в този смисъл, които възлизат на огромни суми. Само по едно от висящите производства (делото „Солаков срещу България“) цената на иска в националното производство е над 3,5 милиона лева“, пише в мотивите на законопроекта, изготвен от правосъдното министерство.

Поправена е и друга грешка в новия антикорупционен закон, чийто обхват е разширен по отношение на лицата, заемащи публични длъжности. Оказва се, че вместо сред тях са включени „началниците на митници“, каквито длъжности не съществуват след замяната им преди 5 години с “директори на териториални дирекции” в Агенция „Митници“.