съд

Съдът отне 521 автомобила на осъден за измама

Окръжният съд в Добрич постанови решение, с което отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество на обща стойност 1 320 600 лева. На такава стойност са оценени общо 521 леки автомобила, притежавани от мъж с инициали Е.В. Те са актив от четири контролирани от него и жената, с която живее, търговски дружества.

Производството в Окръжния съд е образувано по искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).

Искът е заради установено значително несъответствие в имуществото на мъжа в периода от октомври 2009 г. до октомври 2019 г. Проверката е започнала, след постъпило уведомление в Комисията от Районна прокуратура – Добрич за привличането на ответника Е.В. като обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление – измама. Съгласно законовите разпоредби наличието на обвинение за това престъпление е основание за образуване на проверка от страна на Комисията, която обхваща 10-годишен период назад, считано от датата на започването ѝ. Впоследствие с влязла в сила присъда мъжът е бил признат за виновен в извършването на деянието.

Ответниците са оспорили исковете като неоснователни.

След като обсъди съображенията на страните, събраните по делото доказателства и заключенията на изготвените експертизи, съдът намери за установено, че е налице несъответствие между нетните доходи на ответниците и стойността на притежаваното от тях в края на проверявания период имущество. Установеното несъответствие е значително по смисъла на Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй като многократно надхвърля допустимата разлика от 150 000 лева.

По делото не е установено ответниците да са разполагали със законни средства за придобиването на автомобилите, за които са предявени исковите претенции. По делото няма доказателства за извършвана от което и да било от четирите търговски дружества стопанска дейност и реализиране на приходи от такава, отбелязва още съдът.

С решението на Окръжния съд в полза на държавата от Е.В. и контролираните от него търговски дружества се отнемат 519 автомобила, а от жената, с която съжителства – 2 автомобила.

Съдът отхвърли направеното искане от ответника Е.В. да бъде отнета и сума в общ размер на 10 100 лв., представляваща пазарната стойност на други 5 леки автомобила, които са били продадени след края на проверявания период, тъй като паричните средства от отчуждаването им към датата на предявяване на исковата молба не са налични.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.