Разширяват защитата за подателите на антикорупционни сигнали

Приетият преди по-малко от година и коригиран вече три пъти Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, е в процедура по нов ремонт.

Съгласно проекта, публикуван за обществено обсъждане, целта е пълно транспониране на ресорната Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Измененията са приведени в съответствие с констатациите на Европейската комисия и са ангажимент по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предлага се разширяване обхвата на защитата за определени категории лица. В една от тях са лицата, упражняващи юридически професии със задължение по закон за опазване на професионална тайна. В сегашната редакция на закона те са изключени от защита, но съгласно Директивата изключението следва да е

само по отношение поверителността на разговорите

и кореспонденцията между адвокатите и техните клиенти, какъвто текст е възпроизведен буквално в проекта.

Разширение на защитата е предвидено и спрямо лицата, чието трудово правоотношение е приключило; кандидатите за работа, желаещите да предоставят услуги на организация, получилите информация за нарушения по време на процеса на подбор или на друг етап от преддоговорните отношения, и които биха могли да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение – например под формата на отрицателни препоръки за работа, включване в черен списък или
бойкотиране на дейността.

Редом със защитата за лица, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, ако информацията относно нарушението е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения, е добавена такава и за лица, които желаят да предоставят услуги, например доставчици, но преди сключването на договор с организацията,

са подали сигнал и срещу тях са били предприети ответни действия.

Разширен е и времевият обхват за образуване на производство по закона с оглед предходния период от извършване на нарушението. Сега то не следва да бъде образувано, ако сигналът се отнася до нарушения, извършени преди повече от две години. предложението е това ограничение да отпадне, но остава забраната за разглеждане на анонимни сигнали.

С цел повече достъпност и близост на каналите за податели на сигнали се премахва възможността само големите и средните работодатели да могат да използват канал за вътрешното им подаване, създаден от икономическата група, към която принадлежат.

В тон с Директивата се предлага и в случай на устно докладване по телефона и чрез физически срещи, субектите да имат право

да документират устното докладване

както чрез пълен и точен препис/протокол, така и като направят запис на разговора в траен и възстановим вид.

Въвежда се и изискването за потвърждаване на получаването на доклада в рамките на седем дни,
както предаването на информацията, съдържаща се в сигнала, на съответните компетентни институции да се извършва своевременно. Премахва се и хипотезата, в която предприелият ответни мерки срещу подателя на сигнала може да се освободи от отговорност, ако докаже че е налице “друго правно основание” за предприемането им.

Със заключителна разпоредба се предлагат изменения и допълнения на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Предлага се изрично да бъде регламентирано приемането на Етичен кодекс на общинските съветници като общинският съветник е длъжен да осъществява дейността си при спазване на правилата му. Предвижда се общинският съвет да избира от състава на своите съветници постоянна етична комисия, която разглежда сигнали за неетично поведение, за конфликт на интереси и за

корупционно поведение на общински съветници.

По отношение на изискването за публичност на резултатите от дейността на етичните комисии се предвижда влезлите в сила актове на съответните компетентни органи, с които се установяват нарушения на Етичния кодекс на общинските съветници, несъвместимост, конфликт на интереси или корупционно поведение на общински съветници, да се оповестяват публично на интернет страницата на съответния общински съвет. Какво и как от цялата тази уредба ще проработи реално и ефективно е обаче загадка в страна, в която всички власти налагат корупция, безнаказаност и беззаконие.