Заради „дървените“ бракониери, държавата губи по 100 млн. лв. годишно

За пореден път доклад на световната природозащитна организация WWF алармира, че над една четвърт от дърводобива у нас продължава да е незаконен. За пореден път екзащитниците призовават т. нар. компетентни инстанции да вземат спешни и категорични мерки, тъй като констатациите в документа са повече от притеснителни.

Според анализа на WWF, нерегламентираният дърводобив в България за периода 2018-2022 г. все още е между една четвърт и една трета от размера на официално добитата дървесина. И още – дори половината от привидно законния дърводобив е извършван при нарушения на законите за горите, околната среда, биологичното разнообразие и защитените територии.

По оценки на специалисти, нелегалната сеч

генерира скрити приходи от над 100 милиона лева годишно.

В анализа използваме различни източници, сред които годишните отчетни доклади на Изпълнителна агенция по горите, релевантни данни от Националния статистически институт, както и широка законова рамка. На тази база можем да направим обоснован извод, че незаконният дърводобив се запазва висок. За една усреднена година той възлиза на 1.7 млн. куб.м от официално регистрирания добив. Данни за незаконна сеч, макар и в малък размер, имаме дори от трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, коментира Добромир Добринов, старши експерт по природозащитно законодателство и съавтор на анализа.

Документът отчита и най-широко разпространените схеми за незаконен добив и продажба на дървесина, след които:

– добив на немаркирани дървета в насаждения, предвидени за сеч;

– манипулации при изчисляване на обема на дървата за огрев и технологичната дървесина;

– скриване на незаконно добита дървесина при експедицията ѝ;

– манипулации при окачествяване на маркираните дървета.

 В анализа се посочва още, че една от предпоставките за злоупотреби е

недостатъчният брой служители, ангажирани с опазването на горите.

В момента с тази отговорна задача се занимават около 3000 души в цяла България, като през последните години броят им постепенно намалява. Все по-малко стават и парите в бюджета, които държавата отделя за управлението на горите, посочват специалистите.

Според  Добринов, през последните пет години държавата е предприела някои стъпки в правилната посока, но за съжаление те не успяват да повлияят ефективно върху незаконосъобразните практики. Например:

– докато проверките стават все повече,

констатираните нарушения стават все по-малко;

– административно-наказателните и наказателните мерки „дежурно“ вече не водят до справедливост;

–  събираемостта на глобите и санкциите трайно се задържа на 33% от установените нарушения, което на практика обезсмисля наказателните процедури. 

Друга сериозна предпоставка за незаконен дърводобив е свързана

със социалното неравенство и нивото на хронична бедност у нас.

Цената на дървата за огрев се увеличава, а броят на домакинствата, живеещи в трайна бедност е намалял минимално за последните пет години. Тенденция, която оказва допълнителен натиск за ползване на незаконно добита дървесина.

Всъщност, потреблението на дърва за горене от населението е и най-голямото перо в баланса на дървесината, пише още в доклада. По данни на агенция „Алфа рисърч“ за 2021 г. 957 463 домакинства са закупили по 5.166 куб.м дърва за огрев или общо близо 5 млн. куб. метра.

Не на последно място, докладът определя

контролните механизми върху добива и търговията

с незаконна дървесина като слаби.

Независимо от сериозния интерес към темата, гражданите не проявяват активност и не допринасят в борбата срещу нелегалния дърводобив, а съдебната система страда от хронични проблеми като липсват целенасочени стъпки за тяхното преодоляване, отчитат още авторите на анализа.

Докладът на WWF прогнозира, че ако не бъдат предприети

спешни и категорични действия за изкореняване

на условията за незаконен дърводобив на много нива, ситуацията ще продължи да се влошава. Тоест – държавният бюджет ще продължи да губи стотици милиони всяка година, а производствените, водоохранните и природозащитни функции на горите ще продължат да намаляват до.. лишаването на цели региони от чист въздух и питейна вода.

Ето защо експертите за пореден път дават и някои конкретни препоръки:

стриктно прилагане на природозащитното национално и европейско законодателство

анализ и преразглеждане на политиките и действащото законодателство в областта на горите

Изпълнителна агенция по горите, съвместно със заинтересованите страни, да определи ключови показатели за факторите, оказващи влияние върху незаконния дърводобив

– въвеждане на мерки с цел прозрачност в сферата на дърводобива и търговията с изделия от дървесина, както и за борба със сивия сектор в горите.

Тук е моментът да припомним, че преди година екозащитнитците от WWF спечелиха една от безбройните битки, които водят. По тяхна жалба Върховният административен съд

отмени изцяло 45 разпоредби от Наредбата за сечите в горите,

защото в пълно противоречие със Закона за горите „разрешавали“ следните екстри:

– провеждане на сечи без позволително,

– превишаване на количеството добита дървесина спрямо посочената в позволителното,

– провеждане на санитарни и принудителни сечи извън предвидените в закона случаи,

– изменения на предвидени в горскостопанските планове, програми и насоки за стопанисване и т.н.

Съдебната победа на WWF беше изключително важна за

внасянето на ред и законност в горския сектор.

Това беше и ключова стъпка към стабилност и предвидимост в горското планиране, както и в последващото провеждане на лесовъдските дейности.

С отмяната на въпросните 45 разпоредби, възможностите за незаконен дърводобив бяха ограничени силно и еднопосочно – в полза на държавния и обществен интерес.

Премахната бе и опцията за провеждане на санитарни и принудителни сечи по усмотрение на лица извън структурата на Изпълнителната агенция по горите, която излагаше на риск зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“, както масиви под закрилата на Закона за защитените територии.

Очевидно обаче постигнатото е недостатъчно, защото незаконните сечи продължават си продължават и до ден днешен…