ТЕЦ "Марица Изток"2 общ план на централата

ВАС върна дело за разрешителното на ТЕЦ „Марица-изток 2“

Върховният административен съд отмени решение № 358 от 28.08.2020 г. по административно дело № 225 от 2019 г. на Административен съд – Стара Загора и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Причината – допуснати са съществени нарушения на съдопроизводствените правила, съобщават на сайта на Върховния административен съд.

Първоинстанционният съд е отхвърлил жалбата на сдружение „За земята – достъп до правосъдие“, което протестирало срещу решение на директора на Изпълнителна агенция по околната среда от 21.12.2018 г., отнасящо се до актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД.

Делото пред ВАС е образувано под номер 239 през 2021 г. по жалби на сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ и на „Грийн Танк“, гражданско сдружение с нестопанска цел“ – Гърция, както и на едно гръцко физическо лице. Върховните магистрати обаче приемат, че „Грийн Танк“ и гръцкото физическо лице не са заинтересовани лица. Те не са подали жалби срещу решението за актуализиране на комплексното разрешително, т.е. не са жалбоподатели в първоинстанционното производство и Административен съд – Стара Загора неправилно ги е конституирал по делото като заинтересовани страни. Поради това касационният състав обезсилва и прекратява решението на първоинстанционния съд в тази му част.

В останала му част казусът е свързан с:

– необходимостта от оценка на кумулативните източници за замърсяване в района;

– нормативното задължение за изчисляване на индивидуален количествен принос от вторично замърсяване;

– отдалечеността на действие на живачните емисии;

– трансграничното въздействието от дейността на оператора на Големи горивни инсталации

– научните знания от Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово, разработена за замърсителите: фини прахови частици и серен диоксид за периода от 2019 г. до 2023 г., както и нейната правна природа и действие;

– своевременното уведомяване за административното производство (чл.6, ал.6, ал.7 и ал.8 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция);

– непредоставяне на достъп до наличната информация, свързана с предмета на административното производство;

– сравнителен анализ и извършване на оценка на въздействието, чрез моделите за оценка на замърсяването на въздуха Plume, Aermod, Calpuff;

– допусната дерогация, приемайки неточни норми за допустими емисии на серен диоксид и живак;

– правилно е потвърден подходът на т.нар. „път на въздействието“, който кредитира само резултатите от анализ за ползите на околната среда, макар те да са почти 100 пъти по-ниски от резултатите, получени по т.нар „подход на щетите“.

В хода на разглеждане на делото от ВАС е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно тълкуването на разпоредбите на Директива на ЕС, отнасящи се до използването на техниките за големиме горивни инсталации, които са разположени в район с наднормено замърсяване.

С решение от 09.03.2023 г. Съдът на Европейския съюз реши че при разглеждането на искане за дерогация компетентният орган трябва да вземе предвид всички относими научни данни за замърсяването, включително кумулативния ефект с други източници на съответния замърсител, както и мерките, определени в относимия план за качество на въздуха, приет за съответната зона или агломерация съгласно чл. 23 от Директива 2008/50, да откаже такава дерогация, когато тя може да допринесе за превишаването на нормите за качество на въздуха, определени съгласно чл.13 от Директива 2008/50, или да е в разрез с мерките, съдържащи се в този план, които имат за цел да гарантират спазването на тези норми и да направят възможно най-кратък периода на превишението им.

Първоинстанционният съд обаче е отказал да обсъжда и оцени програмата на Община Гълъбово за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по показател серен диоксид за периода 2019–2023 г. „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово е разработена за замърсителите: фини прахови частици (ФПЧ10) и серен диоксид (SO2)“. Програмата посочва като основни източници на замърсяване със серен диоксид четирите топлоелектрически централи в района, включително ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, както и битовото отопление.

С тези си действия административният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което следва да бъде поправено при новото разглеждане на спора. Програмата се отнася до неопределен кръг лица и в нея се съдържат множество мерки за подобряване качеството на въздуха, които следва да се съобразяват с оглед тълкуването, дадено в решението на Съда на Европейския съюз.