Съюзът на съдиите призова ВСС да се саморазпусне заради Сарафов

Съюзът на съдиите в България разпространи критично становище срещу избора на Борислав Сарафов за временно изпълняващ длъжността „главен прокурор“. В позицията на съдиите се казва следното:

„На 16.06.2023г., с назначаването на Борислав Сарафов за временно изпълняващ длъжността „Главен прокурор на Република България“ Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) взе поредното срамно решение, тежко увреждащо авторитета на съдебната власт. Този път – и при наличие на неопровергани по убедителен начин съмнения и за изземване на правомощия от Пленума на ВСС.

Изборът на временно изпълняващ длъжността „Главен прокурор на Република България“ според нас е извън компетентността на Прокурорската колегия на ВСС, тъй като следва да се прилагат по аналогия правилата за избор на главен прокурор – от Пленума на ВСС и с мнозинство от 13 гласа, съгласно действащите в момента разпоредби на Закона за съдебната власт (ЗСВ).

С декларацията ни от 17.05.2023 г., излагайки съответни аргументи, призовахме ВСС да отстрани от длъжност както Иван Гешев, така и Борислав Сарафов като главни участници в разкритите от самите тях механизми и случаи на оказване на неправомерно влияние върху висши представители на съдебната власт, включително членове на самия Висш съдебен съвет.

През последния месец обществото стана свидетел на борба на групировки и властови центрове извън съдебната власт, извършвана с инструменти и средства на наказателния процес от ръководството на прокуратурата. При горепосочената фактическа обстановка Прокурорската колегия на ВСС си позволи да замени едно от главните действащи лица в този процес с друго, не по-малко дискредитирано.

По отношение на Борислав Сарафов съществуват обосновано тежки съмнения за интегритета му, предвид изнесените в медиите данни за провежданите от него дружески срещи в несъществуващия вече ресторант „Осемте джуджета“ с лица, обявени за издирване от МВР. Налице са и съмнения в притежаваните от него професионални и нравствени качества за заемане, макар и временно, на тази длъжност, особено в периода от 01.05.2023г. досега – множество заблуждаващи обществото публични изявления, честа и необяснима промяна на позицията по фундаментални професионални въпроси, намеса на личния му живот в професионалната му дейност.

Не на последно място, срещу Борислав Сарафов към настоящия момент има постъпили две уведомления по реда на чл. 411а и сл. от НПК (Глава тридесет и първа от НПК относно наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник) за деяния, извършени в качеството му на заместник на главния прокурор и директор на Националната следствена служба.

Както става ясно от изявлението на самия Борислав Сарафов веднага след избора му и очевидно с мълчаливото съгласие на мнозинството от членовете на Прокурорската колегия на ВСС, същият възнамерява да изпълнява едновременно длъжностите „директор на Националната следствена служба“ и „временно изпълняващ длъжността „Главен прокурор на Република България“, което е поредната порочна концентрация на властнически правомощия.

Абсолютно неприемливо до степен на абсурдност е и публичното изявление на Борислав Сарафов за „чистка на гешевчетата по места“, с което той успя отново и незабавно да потвърди непригодността си за този пост.

Предвид изложеното, Настояваме Пленумът на Висшия съдебен съвет да проведе извънредно заседание и в съответствие със своите правомощия да определи временно изпълняващ длъжността „Главен прокурор на Република България“.

Призоваваме Пленумът на Висшия съдебен съвет да отчете сринатото от ръководството на Прокуратурата н Репулика България доверие на обществото в съдебната власт и да избере за временно изпълняващ длъжността „Главен прокурор на Република България“ прокурор с доказана професионална компетентност и интегритет, който отговаря на изискванията за тази длъжност, след публично обсъждане и излагане на ясни мотиви.

Подчертаваме, че в закона няма изисквания това да бъде някой от сегашните заместници на главния прокурор, каквато теза се опитват да налагат членовете на Прокурорската колегия. В настоящата ситуация е необходимо да бъде избран професионалист, по отношение на когото не са налице съмнения за принадлежност към някоя от оформилите се групи на лоялност около бившия главен прокурор и неговия заместник Борислав Сарафов, както и очевидно извън екипа от заместници на главния прокурор.

В други подобни кризисни ситуации с освобождаването на административни ръководители ВСС е постъпвал именно по този начин–така например, след освобождаването на Николай Кокинов като ръководител на Софийската градска прокуратура за временно изпълняващ длъжността беше избран Евгени Диков – тогава прокурор от Върховната касационна прокуратура, а след уволнението на Владимира Янева за временно изпълняващ длъжността председател на Софийския градски съд беше назначен Владимир Йорданов – тогава съдия от ВКС.

Считаме, че настоящият състав на Висшия съдебен съвет е морално делегитимиран и не притежава необходимия интегритет да проведе избор за нов главен прокурор на Република България, поради което Ви призоваваме да се въздържате от действия, доунищожаващи престижа на съдебната власт. Напомняме на членовете на Висшия съдебен съвет, че носят изцяло отговорността както за избора през 2019 г. на непригоден за длъжността „главен прокурор“ единствен кандидат (което аргументирано беше изложено не само от Съюза на съдиите, но и от Висшия адвокатски съвет и редица неправителствени организации и професионалисти с доказана компетентност и интегритет), така и за разрушаването на авторитета на съдебната власт от него и екипа му, след назначаването му.

Пред погледа на членовете на ВСС се извършиха множество фрапантни нарушения на принципите на правовата държава и върховенството на закона, които не само не предизвикаха адекватна реакция, но дори обратното – бяха безпринципно и арогантно защитавани от мнозинството от членовете на Съвета. Същите тези членове, които изведнъж и отново по необясними за обществото мотиви, прогледнаха за съществуващите от години проблеми в прокуратурата.

Ето защо настояваме за пореден път, след избора на временно изпълняващ длъжността „главен прокурор“, незабавно да прекратите изпълнението на функциите си като членове на Висшия съдебен съвет.