министерство на правосъдието

Правосъдното министерство предлага мерки срещу документни измами

Министерството на правосъдието предлага пълномощните за моторни превозни средства и тези за представителство пред Националната агенция по приходите (НАП) да бъдат достъпни за справка в единната информационна система на нотариусите „Единство“, за да се избегнат злоупотребите с тях.

Промените, предвидени в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори днес бяха публикувани за обществено обсъждане.

Предлаганите изменения ще дадат възможност за потвърждаване на автентичността на представените пълномощни, като по този начин ще се възпрепятства възможността за извършване на документни измами.

Предлага се в регистъра да се включва информация за пълномощни за извършване на действия на разпореждане с моторни превозни средства, както и документ с нотариално удостоверени подписи, с който се оттеглят такива пълномощния.

Това ще е естествено продължение на наличната информация от договорите за прехвърляне на собствеността на моторни превозни средства. Целта е да се постигне по-голяма правна сигурност и стабилност в гражданския оборот.

Справката за автентичност на пълномощно за извършване на действия пред Националната агенция за приходите ще дава възможност за предотвратяване на данъчни правонарушения, особено тези, свързани с неправомерно възстановяване на данък върху добавената стойност чрез документни измами за получаване на данъчен кредит.