Диана Ковачева

Омбудсманът поиска НАП да провери топлофикациите за изравнителните сметки

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до новия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов, в която поиска проверка на всички топлофикационни дружества в страната дали прилагат намалената ставка от 9% ДДС за изравнителните фактури за отоплителния сезон 2021-2022 г.

Както е известно, Народното събрание намали ДДС за централното отопление от 20% на 9%, считано от 9 юли 2022 г.

Повод за препоръката на омбудсмана са множеството жалби и сигнали от граждани срещу високите изравнителни сметки за топлинна енергия, фактурирани от най-голямото предприятие в сектора – „Топлофикация София“ ЕАД.

Проф. Ковачева обръща внимание, че голяма част от изравнителните фактури са с „Дата на издаване /Дата на данъчно събитие“ 31 юли 2022 г., тъй като те се издават въз основа на изравнителните сметки за периода, изготвени от топлинните счетоводители, в срок до 15 юли 2022 г.

„Преглед на предоставени от гражданите изравнителни фактури, издадени от „Топлофикация София“ ЕАД, показва, че към 31.07.2022 г. топлопреносното предприятие начислява за топлинната енергия за отопление стандартната ставка 20% на данъка върху добавената стойност (ДДС), вместо намалената ставка 9% в сила от 09.07.2022 г., съгласно § 15д, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС, приет със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. – ДВ, бр. 52/05.07.2022 г.)“, пише проф. Ковачева.

Поради това, че най-голямото топлопреносно предприятие в страната е приложило в нарушение на ЗДДС за изравнителните фактури, издадени след 9 юли 2022 г., ставка 20% ДДС, общественият защитник настоява проверката на НАП да обхване и всички останали топлофикационни дружества.

„Тъй като § 15д, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС касае облагането и на доставките на природен газ с по-ниската ставка на данъка в размер на 9%, проверката смятам е наложително да обхване и прилагането на тази законова разпоредба от страна на газоснабдителните дружества“, категорична е Диана Ковачева.

Тя посочва, че намаляването на ставката на ДДС за доставките на централно отопление и природен газ представлява антикризисна мярка срещу безпрецедентното им поскъпване, което е видно от стенограмите от заседанията на парламентарните Комисия по бюджет и финанси, Комисия по енергетика, Комисия по икономическа политика и иновации и други.
Омбудсманът допълва, че относно практическото приложение на § 15д от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС на 15 юли 2022 г. е издадено Указание от бившия зам. министър-председател по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, с които топлофикационните дружества трябва да са запознати.

Ковачева подчертава, че съгласно ЗДДС при доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Посочва, че на датата на възникване на данъчното събитие възниква задължение за данъчното регистрираното лице да начисли ДДС.

„В тази връзка становището ми, в качеството на защитник правата и интересите на гражданите е, че начисляването на ставка от 20% на ДДС вместо намалената ставка от 9% от страна на „Топлофикация София“ ЕАД по изравнителните сметки, фактурирани към 31.07.2022 г., е незаконосъобразно и значително ощетява клиентите на дружеството“, заключава Диана Ковачева.