Национална лотария

Лицензите на „Еврофутбол“ и „Национална лотария“ са отнети законно

Три различни състава на Върховния административен съд отхвърлиха жалбите на "Еврофутбол" ООД и "Национална лотария" АД против решения на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за окончателно отнемане на притежаваните лицензи. Това е промяна спрямо решението на първа инстанция, от Софийския административен съд.

Съгласно решенията, двете компании не са предприели необходимите действия да погасят или обезпечат просрочени публични вземания в сроковете, указани от Държавната комисия по хазарта (ДХК). При "Еврофутбол" става въпрос за около 329 млн. лв. , а при "Национална лотария" – за близо 19 млн. лева.

Съгласно разпоредби на Закона за хазарта (чл. 85, ал. 1, т. 1), Комисията прилага с мотивирана заповед (ПАМ) отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност, когато са налице просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите. А когато няма действия за погасяване на дълговете, ДХК разполага с правомощието да постанови окончателно отнемане на притежавания лиценз (чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта).

От доказателствата по делата по безсрочен начин е установено, че ДКХ е приложила принудителни административни мeрки – временно отнемане на лиценза за срок от три месеца, като е разпоредено в същия срок да се предприемат действия по преустановяването на допуснатите нарушения, т.е. за погасяване или обезпечаване на просрочените публични вземания към ДКХ. Това обаче не е сторено в законоустановения срок, казват съдиите.

Съгласно закона наличието на висящи съдебни производства по оспорване на основанието и размера на задълженията не спира предварителното изпълнение на решенията на ДКХ за налагане на принудителна административна мярка – окончателно отнемане на притежаваните лицензи. Неизпълнението на изискването за погасяване или обезпечаване на задълженията е и основание за временно отнемане на лицензите на дружествата (по смисъла на чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта).

Решенията на Върховния административен съд са окончателни.