Социални мрежи - тролове - хакери

Прилагаме регламент на ЕП срещу терористично съдържание онлайн

От днес започва директното действие на Регламент (ЕС) 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета относно справянето с разпространение на терористично съдържание онлайн. Целта е преодоляване на злоупотребата с хостинг услуги с оглед гарантиране на безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар и на обществената сигурност в целия Европейски съюз.

Най-важните членове от регламента са свързани със сроковете за сваляне на терористично съдържание: когато националният орган издаде такава заповед към местен доставчик на хостинг услуги, той е длъжен да премахне съответното съдържание в срок до 1 час; когато подобна заповед бъде изпратена от националния орган до чужд доставчик, тогава срокът за премахване е 72 часа.

Справянето с терористичното съдържание онлайн, част от широкия проблем с незаконното съдържание в глобалната мрежа, изисква съчетаване на законодателни, незаконодателни и доброволни мерки, основани на сътрудничеството между държавните органи и доставчиците на хостинг услуги по начин, който зачита изцяло основните права. Доставчиците на хостинг услуги играят съществена роля в цифровата икономика.

Свързвайки бизнеса и гражданите и улеснявайки разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, те допринасят в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза.