прокуратура

ВАП погва администрирането на местните такси и цените на сметоизвозване

Върховна административна прокуратура (ВАП) започна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за събиране и извозване на отпадъци, приети от общинските съвети в страната.

Предмет на проверката са разпоредби от общинските наредби, в които се предвижда, че декларации за освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци, поради неползване на имот, се подават до определена дата – 31 октомври или 30 ноември. Според действащата към момента разпоредба на чл. 71 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) декларации за освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци се подава до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.

ВАП намира, че с въвеждането на по-кратък срок от законоустановения е възможно да се създадат предпоставки за неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест. В обхвата на проверката са включени и норми от общински наредби за въвеждане на изисквания, условия и критерии за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, които не почиват на законово основание.

От ВАП е съобразено, че органите на местна власт не са компетентни да определят условията, при които не се дължи въпросната такса. Такива случаи са разкрити в общини Видин, Несебър, Бобов дол, Пазарджик, Долна Митрополия и Стамболийски.

Целта на мерките на ВАП е да се елиминира неравното третиране на гражданите по отношение на дължимите от тях такси за битови отпадъци.В тази връзка към момента, въпреки началния етап на проверката, са подадени 4 протеста до административните съдилища в страната.

Проверката на ВАП продължава.