Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК установи забранени споразумения между „Индустриал комерс“ ЕООД и дилърите на нови МПС и резервни части от марката Хюндай

КЗК установи извършени нарушения на ЗЗК от страна на „Индустриал комерс” ЕООД, „Алексиев“ ЕООД, „Технокар“ ЕООД и ЕТ „Мототехника Христо Христов”.

Производството пред КЗК е образувано по повод окончателно решение на 5-членен състав на Върховния административен съд, с което се постановява частична отмяна на решение на КЗК, като преписката се връща на Комисията за ново произнасяне съгласно указанията на съда.

С решението Комисията за защита на конкуренцията установи, че  „Индустриал комерс” ЕООД и дилърите „Алексиев“ ЕООД, „Технокар“ ЕООД и ЕТ „Мототехника Христо Христов” са извършили общо 8 нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, за периода от 1 април 2008 г. до 6 ноември 2012 г., състоящи се в споразумения за определяне на цени, ограничаване на търговията и разпределяне на пазари при продажбата на нови МПС с марка Хюндай, резервни части и извънгаранционно сервизно обслужване.

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на участниците в забранените споразумения, възлизащи общо на 362 501 лв. При определяне на имуществените санкции Комисията е отчела специфичния характер на извършените нарушения, ефекта върху конкуренцията, както и продължителността на нарушенията.

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗК решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд – София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица – от публикуването му в електронния регистър на Комисията.