Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация от Инспектората относно изпълнена от СГС препоръка

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация от Инспектората към ВСС (ИВСС) относно изпълнена от Софийски градски съд (СГС) препоръка по акт от извършена проверка. Тя е възложена със заповед на главния инспектор на ИВСС, въз основа на данни в сигнал, подаден от заместник-министъра на правосъдието. Обект на проверката е образуването, движението и приключването на производствата по чл. 536, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), както и анализ и обобщаване на съдебната практика по постановените съдебни актове в Софийски градски съд.

В акта ИВСС е констатирана посочената противоречива практика в Търговско отделение на СГС, и на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт е дадена препоръка на председателя на съда да упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите за обсъждане на констатираната противоречива практика, с цел уеднаквяване.

В изпълнение на решение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, Инспекторатът е представил уведомително писмо от председателя на СГС, с което е отчетено изпълнението на дадената препоръка, като е приложено извлечение от протокол от проведено на 07.04.2022 г. общо събрание на съдиите от Търговското отделение на СГС.

Магистратите са съобразили, че с разпореждане на председателя на Върховния касационен съд, въз основа на сигнала от ИВСС е образувано тълкувателно дело № 1/2022 г. по описа на ВКС – Търговска колегия за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Какви обстоятелства съдът трябва да изследва и да взема предвид при разглеждане на исканияпа по чл. 536, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 19 ЗТРРЮЛНЦ?“, като са направили извод, че нямат компетентност да взимат решения за уеднаквяване на практиката помежду си.