СРС

269 кандидати отиват на устен изпит в конкурс за младши следователи

269 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, който ще се проведе между 14 и 17 юни 2022 г., включително. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на ВСС. Едновременно с резултатите са публикувани и решението на казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека.

Освен на интернет страницата на ВСС резултатите от писмения изпит са обявени на общодостъпно място в сградата на ВСС.

Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Софийския районен съд. Кандидатите следва да се явят на съответния изпитен ден в сградата на Софийски районен съд за изтегляне на жребий.

На изпита се допуска използване на нормативни актове.