ВСС Иван Гешев

Пленумът на ВСС застана на страната на Гешев за спецправосъдието

Пленумът на Висшия съдебен съвет изслуша административните ръководители на Апелативна специализирана прокуратура – Ивайло Ангелов, на Военно-апелативна прокуратура – полк. Елин Алексов, на Специализирана прокуратура – Валентина Маджарова, на Военно-окръжна прокуратура–София – Адалберт Кръстев, на Софийска градска прокуратура – Илиана Кирилова и на Окръжна прокуратура–София – Наталия Николова, във връзка с трудно решими проблеми, свързани с прилагането на ЗИДЗСВ. Те участваха в заседанието по предложение на Прокурорската колегия, след като алармираха за проблемите, свързани със сроковете, пропуски и неясноти в ЗСВ. Според прокурорите са налице условия за настъпване на правна несигурност и обективна невъзможност за осигуряване на условия както за недопускане изчезването на дела, преписки и веществени доказателства по тях, така и за разпиляване на наличното движимо имущество при закриването на специализираните прокуратури. Акцентирано бе на законодателните дефицити, необходимостта от автентично тълкуване и нови промени в ЗСВ, включително с цел определяне на буферен период от поне 6 месеца, в който да се извърши подготовката на процеса по правоприемство.

Сред поставените проблеми са изпълнението на § 48 от ЗСВ за изпращане на висящите досъдебни производства и преписки в 7-дневен срок, след 28.07.2022 г., при приключила цялостна правосубектност на органите. Уточнено бе, че към момента в Специализираната прокуратура (СП) неприключилите досъдебни производства са 811 бр., а неприключилите преписки са 527 бр., като по част от тях са назначени експертизи. Обърнато бе внимание на неяснотата за висящите изпълнителни преписки за изпълнението на наказанията, чиито брой в СП е 152 бр. Коментирани бяха приложимите подходи спрямо нерешените досъдебни производства и преписки, по които до закриването на органите, компетентни да осъществяват ръководство и надзор по всички текстове от НК са прокурорите от специализираните прокуратури.

Посочени бяха и неяснотите, произтичащи от различни договорни отношения; предаването на архива на прекратените преписки и досъдебни производства и на архива на регистратурата за класифицирана информация; висящите европейски заповеди за разследване и международната правна помощ, особено когато по тях има разрешени СРС или пък предстои разкриване на данъчна/банкова/осигурителна тайна; предаването на досиетата на магистратите и други. Като изключително важен бе определен проблемът със специалните разузнавателни средства, включително срока за тяхното унищожаване.

Към министъра на правосъдието бяха поставени конкретни въпроси, които не са уредени в закона, като бе отправен призив за упражняване на законодателна инициатива за преодоляване на констатираните дефицити и недопускане на очертаващата се репутационна криза на България в Европейския съюз.

В отговор министър Йорданова обобщи, че мястото на проведената дискусия е именно Пленумът на ВСС, защото голяма част от проблемите са организационни. Тя заяви, че ще обсъди поставените въпроси със своя екип. С оглед на поставените въпроси и проведената дискусия, Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да изпрати пълния стенографски протокол от заседанието, в частта на проведеното изслушване и дебат, ведно с писмата от ръководителите на съответните прокуратури на Министерския съвет, на министъра на правосъдието, на парламентарните групи на парламентарно представените партии в 47-то Народно събрание, на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) към Съвета на Европа, ГРЕКО – Група държави против корупцията към Съвета на Европа, Евроджъст и Европейската прокуратура.

Към министъра на правосъдието е отправено предложение да организира среща с административите ръководители на закриваните и приемащите органи на съдебната власт по повод поставените от тях въпроси, във връзка със ЗИДЗСВ, на която да бъдат поканени и членовете на ВСС.