незаконна сеч

Близо 4200 проверки са направили инспекторите от държавните горски предприятия и ИАГ

Близо 4200 проверки за извършили инспекторите от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите в периода между 20-и и 23-и май. Общо са съставени 62 акта и 13 констативни протокола.

За четирите дни служителите в държавните предприятия са реализирали общо 1958 инспекции по Закона за горите. През контрол са преминали 724 обекти за добив на дървесина, 698  превозни средства, 8 ловци, 2 риболовци и 166 други физически лица. Съставени са 20 акта и са задържани 19,40 пространствени кубически метра дърва и 0,3 кг недървесни горски продукти, едно моторно превозно средство, три каруци и два моторни триона.

В същия период горските инспектори от  регионалните дирекции по горите (РДГ) в страната са извършили общо 2 190 проверки по спазване на горското и ловното законодателства. Инспектиращите са проверили 172 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 318 обекта за добив на дървесина, 927 превозни средства, транспортиращи дървесина, 34 риболовци и 739 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 13 констативни протокола и 42 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Задържани са общо 11.77 плътни кубически метра обла строителна дървесина, 39.50 пространствени кубически метра дърва за огрев, две моторни превозни средства,  5 каруци, 50 кг цвят от глог и 50 кг цвят от бъз.

Горските служители от Регионална дирекция по горите – София са установили добив на общо 21 броя дървета от бял бор и смърч, за които няма издадени позволителни за сеч. Нарушението е установено при извършване на рутинна проверка в землището на село Бели Искър, община Самоков в горска територия, собственост на физически лица. В непосредствена близост до инспектираното място е констатирано наличие на едра строителна дървесина от бял бор и смърч, разкроена на секции с общ обем 11.77 плътни кубически метра.

За административните нарушения по закона за горите е съставен констативен протокол, с който е задържана дървесината и транспортирана до базата за съхранение на  Държавно горско стопанство – Самоков. Работата по случая продължава.

На главен път от гр. Костинброд за гр. Годеч, до разклона за села Градец служители на РДГ-София забелязват лек автомобил, натоварен с дървесина. Потърсено е съдействие от служители на МВР. Проверяващите установяват, че се транспортират 1.50 пространствени кубически метра дърва за огрев от дъб, немаркирани. Съставен е констативен протокол.

В хода на извършена проверка в обект за добив на дървесина в землището на гр. Годеч, за който е издадено позволително за сеч, служители на РДГ-София са установили наличие на сеч на 15 броя немаркирани дървета, както и по голям брой заложени прозорци на 1 хектар от разрешените за вида сеч. За констатираните нарушения е съставен констативен протокол, с който са спрени дейностите по добив на дървесина от насаждението. Предстои в рамките на три дни да бъде извършено премаркиране в съответствие с нормативните  изисквания за провеждането на сечите в горите.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 236 превозни средства, натоварени с дървесина на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. В хода на проверките е констатирано едно нарушение на горското законодателство. Съставен е акт на водач на товарен автомобил, превозващ дървесина за неспиране на определения за контрол и проверка пункт.